Przetargi.pl
„Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 7 i 8 do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót (zał. Nr 2 do SIWZ) mają wyłącznie charakter pomocniczy i poglądowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres: 1) zmianę funkcji pomieszczeń - połączenie pomieszczenia istniejącego poboru krwi korytarza i utworzenie poczekalni, 2) usunięcie ściany działowej pomiędzy korytarzem a obecnym punktem poboru krwi, 3) likwidację drzwi do korytarza głównego z istniejącego punktu poboru krwi i wymurowanie ścianki oddzielającej od korytarza, 4) likwidację niepotrzebnych podejść wodno- kanalizacyjnych (zagłuszenie i schowanie pod tynkiem), 5) wykucie nowego otworu i wstawienie drzwi do pracowni poboru krwi (nowa funkcja), 6) likwidację i zamurowanie drzwi w poczekalni, 7) wykonanie nowego sufitu podwieszanego wraz z wymianą oświetlenia, 8) wstawienie dodatkowych drzwi o szerokości 180cm do poczekalni wraz z zabudową nad nimi, 9) usunięcie okładziny ścian i posadzek z płytek, 10) wykonanie nowych okładzin podłogowych gresowych z cokolikami, 11) wykonanie nowych okładzin podłogowych z wykładziny PCV, 12) wykonanie nowych okładzin ścian, 13) szpachlowanie i malowanie, 14) zmodernizowanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej z dostosowaniem do nowej funkcji pomieszczeń i rozmieszczenia sprzętu, 15) wykonanie korytek na kable przy podłodze pod oknami, 16) wymiana sufitu kasetonowego z wymianą oświetlenia, 17) wykonanie wyjścia na telewizor w suficie, 18) wymiana starych pozostających gniazdek i włączników na nowe, 19) montaż dodatkowy lamp ultrafioletowych z oddzielnym włącznikiem (ewentualnie przeniesienie z innego pomieszczenia- w uzgodnieniu z inwestorem), 20) dostawę i montaż rolet na okna, 21) wymianę grzejników, 22) wymianę parapetów na parapety z konglomeratu kwarcowego, 23) wymianę kratek wentylacyjnych w ilości zgodnie z inwentaryzacją, 24) wykonanie drzwi w miejscu okna podawczego, 25) wymianę drzwi pomiędzy pracownią a śluzą na aluminiowe przeszklone, 26) likwidację drzwi do śluzy wraz ze ściankami przy drzwiach, 27) montaż nowych jednostek klimatyzacji tak by chodziły w multisplicie, 28) dostawę oraz montaż wyposażenia wnętrz (meble).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 8 000,00 złotych (osiem tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem: „Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w ramach zadania realizowanego pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej” w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku.” – DZP/PN/27/2020 – wadium”. 4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się datę i czas uznania rachunku Zamawiającego, w terminie składania ofert. 6. Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu) nie będą rozpatrywane. 7. Wadium wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp gwarancji/poręczenia (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć oryginał do oferty. 8. Zamawiający dopuszcza złożenia dokumentu w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej z dopiskiem ”Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w ramach zadania realizowanego pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej” w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku.” – DZP/PN/27/2020 – wadium” – z zastrzeżeniem, iż musi on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie. 9. Nie dopuszcza się skanu/kopii gwarancji/poręczenia przesłanej elektronicznie i poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę chyba, że z treści gwarancji/poręczenia wynika, iż jest skuteczne żądanie wypłaty po przedstawieniu jedynie elektronicznej kopii tego dokumentu (nie oryginału w formie papierowej). 10. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie. w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. UWAGA: Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie własne Wykonawcy – w celu wstępnego potwierdzenia, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia. 1.3. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca składa oświadczenie dotyczące każdego podmiotu, na którego zasoby się powołuje w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału. 1.4. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom Wykonawca składa oświadczenie dotyczące każdego z podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, nie wymaga się wykazanie braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec podwykonawców. Warunek ten zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą prawidłowo wypełniony druk zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. b) Wypełniony i podpisany formularz „Ofertowy Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór Załącznik nr do 5 SIWZ. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach