Przetargi.pl
Dostawa szwów chirurgicznych okulistycznych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szwów chirurgicznych okulistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa nici chirurgicznych okulistycznych, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1-5 do SIWZ. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający będzie uważał osprzęt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, o parametrach jakościowych nie niższych niż opisane oraz funkcjonalności, przeznaczeniu i zastosowaniu wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania pozycji, w których zastosowano rozwiązania równoważne. 1. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji. 1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany asortyment będzie posiadał termin ważności – min. 12 miesiący licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia musi być sterylny (jałowy), co wymaga wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym (saszetce) z podaniem okresu zachowania jałowości. 3. Nici chirurgiczne muszą być umieszczone w indywidualnych saszetkach, które utrzymują jałowość i umożliwiają wyjęcie i użycie nici w warunkach aseptycznych. 4. Nici w indywidualnych saszetkach ( opakowanie bezpośrednie) winny być umieszczone w opakowaniu zewnętrznym (pudełko), które zapewni zachowanie fizycznych i mechanicznych właściwości nici do czasu użycia. 5. Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane do właściwej identyfikacji wyrobu winny być umieszczone w każdej (lub na każdej) saszetce i na opakowaniu zewnętrznym i muszą zawierać co najmniej: a) nazwę handlową i numer katalogowy, b) oznaczenie nitki: grubość i długość, c) w przypadku więcej niż jedna nić lub więcej niż jedna igła oznakowanie liczby nitek lub igieł w saszetce, d) oznaczenie igły: graficzne przedstawienie wyglądu igły, jej przekroju i długości, e) numer serii. f) datę ważności 6. Opakowanie zbiorcze winno zawierać co najmniej: a) opis zawartości nie mniejszy niż na saszetce, b) wyraźnie oznakowaną liczbę opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym oraz znak CE na opakowaniu zbiorczym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach