Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, WOSKU KOSTNEGO ORAZ SIATEK CHIRURGICZNYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2020-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://janbozy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, WOSKU KOSTNEGO ORAZ SIATEK CHIRURGICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych, wosku kostnego oraz siatek chirurgicznych. Zakres zamówienia obejmuje 13 zadań, tj.: Zadanie nr 1 - Dostawa nici niewchłanialnych Zadanie nr 2 - Dostawa szwów syntetycznych wchłanialnych poliglaktyna , polidioksanon Zadanie nr 3 - Dostawa szwów syntetycznych, monofilamentowych, szybkowchłanialnych, niepowlekanych Zadanie nr 4 - Dostawa szwów syntetycznych, monofilamentowych, polipropylenowych z dodatkiem substancji uplastyczniającej Zadanie nr 5 - Dostawa wosku kostnego Zadanie nr 6 - Dostawa szwów syntetycznych, monofilamentowych, niepowlekanych z polimeru hydroksymaślanu Zadanie nr 7 - Dostawa szwów syntetycznych do laparoskopii Zadanie nr 8 - Dostawa szwów syntetycznych, plecionych, niewchłanialnych, poliestrowych, powlekanych silikonem Zadanie nr 9 - Dostawa siatki polipropylenowej do naprawy przepuklin Zadanie nr 10 - Dostawa siatki do implantacji metodą laparoskopową Zadanie nr 11 - Dostawa siatki kompozytowej do naprawy przepuklin brzusznych Zadanie nr 12 - Dostawa siatki do naprawy przepuklin pachwinowych Zadanie nr 13 - Dostawa zestawu do mocowania siatek Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i jego zakres zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, określający wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. 3.2. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.14.11.21-4: Szwy chirurgiczne; 33 14 11 27-6: Hemostatyki wchłaniane. 33.14.10.00-0: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne. 3.4. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 3.4.1. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 186), z opisem, instrukcją użytkowania w każdym opakowaniu, w języku polskim. 3.4.2. Przedmiot zamówienia musi być pakowany w jałowe opakowania, z terminem ważności oferowanych produktów minimum 12 m-cy, liczony od daty dostawy do Zamawiającego. Oferowany termin ważności, stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz ppkt. 17.2.3. niniejszej SIWZ. 3.4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach