Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych, opatrunków hemostatycznych, implantów chirurgicznych, środków oftalmologicznych, produktu leczniczego dla organu zmysłu oraz opatrunków w podziale na 25 części.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 834 147 296 , fax. 834 147 297
 • Data zamieszczenia: 2020-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  ul. Terebelska 57-65
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 834 147 296, fax. 834 147 297
  REGON: 67670800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych, opatrunków hemostatycznych, implantów chirurgicznych, środków oftalmologicznych, produktu leczniczego dla organu zmysłu oraz opatrunków w podziale na 25 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów szewnych, opatrunków hemostatycznych, implantów chirurgicznych, środków oftalmologicznych, produktu leczniczego dla organu zmysłu oraz opatrunków w podziale na 25 części. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, „Platforma” lub System) i pod nazwą postępowania: ZP.3520/69/20. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały szczegółowo opisane w rozdziale III SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę składa się w zakładce: „Załączniki”. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdz. IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 2 – 800,00 PLN; Część 3 – 200,00 PLN; Część 4 – 300,00 PLN; Część 5 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 6 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 7 – 400,00 PLN; Część 8 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 9 – 500,00 PLN; Część 10 – 1 300,00 PLN; Część 11 – 1 000,00 PLN; Część 12 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 13 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 14 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 15 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 16 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 17 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 18 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 19 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 20 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 21 – 3 400,00 PLN; Część 22 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 23 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium; Część 24 – 2 300,00 PLN; Część 25 – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada zezwolenie uprawniające na obrót oferowanymi produktami leczniczymi stanowiącymi przedmiot zamówienia/ odpowiedni dokument (o ile dotyczy): 1.2.1.1 ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; 1.2.1.2 ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą; 1.2.1.3 w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny, skład celny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego, składu celnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY ORAZ ZOBOWIĄZANIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ Informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII A ust. 1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII A ust. 1 siwz, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). II INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ ORAZ PRÓBKI 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. 2. Wypełnione formularze cenowe zgodnie z załącznikiem nr 2A do siwz. 3. Folder/katalog/ulotka wyrobów objętych przedmiotem zamówienia (zalecane przez zamawiającego). 4. Dotyczy części nr 4, 5, 6, 9, 10, 11: a) wypełnione załączniki do formularzy cenowych; b) dokument wystawiony przez producenta lub inny potwierdzający, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania określone w załącznikach do formularzy cenowych. 5. Dotyczy części nr 1-4, 6-12, 16-18, 22: Próbki do oceny jakości zaoferowanych wyrobów opisane w rozdz. V ust. 9 siwz. 6. Dotyczy części nr 20: Zgoda Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, aktualna na dzień złożenia oferty (dot. produktów leczniczych objętych czasowym dopuszczeniem do obrotu). 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z Rozdz. IV ust. 19 SIWZ). 9. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – dokument wadium (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy. UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VIII C ust. 1-6 i 8 siwz wspólnie. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. III OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z z 2019 r. poz. 369), zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy od daty podpisania oświadczenia do dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji złożonego w ofercie oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VIII D siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach