Przetargi.pl
Dostawa nici chirurgicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-200 Bełżyce, Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 516 11 37, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
  Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  tel. 81 516 11 37, , fax. -
  REGON: 43271072100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1belzyce.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w rodzaju i ilościach wyspecyfikowanych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, który stanowi jej integralną część .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, 2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy, 3) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. VIII ust. 1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach