Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żmudź

Gmina Żmudź ogłasza przetarg

 • Adres: 22-114 Żmudź, Kasztanowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 680 182 , fax. 825 680 620
 • Data zamieszczenia: 2020-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żmudź
  Kasztanowa 22
  22-114 Żmudź, woj. lubelskie
  tel. 825 680 182, fax. 825 680 620
  REGON: 11019797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żmudź
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Usługa w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z podziałem na frakcje: - papier, - szkło, - tworzywa sztuczne i metale, - odpady ulegające biodegradacji, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żmudź oraz zagospodarowanie odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/16 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź – Uchwała Nr XXV/168/2020 Rady Gminy Żmudź z dnia 21 października 2020 roku; 2. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych w stacjonarnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 3. Zaopatrywanie nieruchomości w worki o pojemności 120 l do zbiórki odpadów zmieszanych - koloru czarnego, papieru – koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”, szkła – koloru zielonego z napisem SZKŁO, tworzyw sztucznych i metali – koloru żółtego z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE oraz odpadów ulegających biodegradacji – koloru brązowego z napisem BIO. 4. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki w okresie obowiązywania umowy – 720 Mg 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach