Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 4199 w m. Rokitów dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+454

Gmina Turobin ogłasza przetarg

 • Adres: 23-465 Turobin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 833 343, , fax. 846 833 335
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turobin
  ul. Rynek 4
  23-465 Turobin, woj. lubelskie
  tel. 846 833 343, , fax. 846 833 335
  REGON: 95036918400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugturobin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 4199 w m. Rokitów dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+454
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 4199, obręb ewidencyjny Rokitów, jednostka ewidencyjna 060214_2 Turobin, w miejscowości Rokitów dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+454.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach