Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu dla potrzeb pracowni USG i Endoskopii.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8375368 w. 250 , fax. 046 8375991
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Ułańska 28 28
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8375368 w. 250, fax. 046 8375991
  REGON: 75007966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.pol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu dla potrzeb pracowni USG i Endoskopii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (remont) mające na celu dostosowanie trzech pomieszczeń budynku Szpital ZOZ w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28 do potrzeb Pracowni USG i Endoskopii. W zakres robót wchodzą między innymi: -roboty demontażowe i rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów -roboty murowe, tynkarskie, okładzinowe i malarskie ścian - montaż sufitów podwieszanych systemowych - roboty posadzkarskie - wymiana stolarki drzwiowej wraz montażem drzwi wejściowych z czytnikiem kart dostępu - instalacje elektryczne wraz z siecią logiczną oraz wpięcie ich do istniejących instalacji - instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej wraz z wpięciem do istniejących instalacji - niezbędne badania i pomiary instalacji, a także roboty nie wymienione w przedmiarze robot lecz bezpośrednio związane z realizacja przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do poprawnego i w pełni kompletnej adaptacji pomieszczeń w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. W składanej ofercie Wykonawca powinien uwzględnić tzw. ryzyko ryczałtu. Zamawiający umożliwi na życzenie wykonawcy dokonanie pomiarów i oględzin robót objętych przedmiotem zamówienia w celu przygotowania oferty. W tym celu zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie wykonywane będą roboty budowlane oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie niezbędne, istotne informacje, które mogą być konieczne dla celów przygotowania oferty i podpisania umowy. Przedmiot zamówienia należy wycenić zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami robot oraz ewentualnymi dokonanymi pomiarami własnymi w trakcie wizji lokalnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacja, przedmiarem robot i pomiarami z natury w celu ich wyjaśnienia należy zwrócić się do Zamawiającego, po udzieleniu odpowiedzi przez Zamawiającego zmiany należy uwzględnić w cenie oferty. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuki budowlanej w oparciu o wymagania zawarte w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do specyfikacji. a także zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z zamawiającym uwzględniającymi harmonogram wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż określone w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wskazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy. W związku z tym jest on zobowiązany złożyć stosowne dokumenty. Zamawiający wymaga udzielenia 36-miesiecznej gwarancji na wykonanie robot licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Adres inwestycji: 99-400 Łowicz, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zobowiązani są wnieść przed terminem składania ofert wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 1.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.pol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach