Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 99-440 Zduny, Zduńska Dąbrowa 64
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-46 838 74 95 , fax. 0-46 838 74 95
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
  Zduńska Dąbrowa 64 64
  99-440 Zduny, woj. łódzkie
  tel. 0-46 838 74 95, fax. 0-46 838 74 95
  REGON: 00009620100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspzd-technikum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje mi.in.: 2.1. ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem warstwy izolacyjnej ze styropianu oraz wyprawy elewacyjnej, 2.2. malowanie ścian farbą silikonową, 2.3. wykonanie obróbek blacharskich, 2.4. wymiana pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiówki na nową dachówkę ceramiczną tzw. esówkę-holenderkę, 2.5. Wymiana pasa podrynnowego i pasa nadrynnowego z blachy stalowej powlekanej, montaż nowych rynien i rur spustowych, 2.6. montaż ogniw fotowoltaicznych na połaci dachu wraz z konstrukcją wsporczą (123 moduły o mocy 280 Wp każdy), 2.7. naprawa tynku na powierzchni kominów oraz pokrycie ich warstwą tynku cienkowarstwowego w kolorze elewacji, 2.8. wymiana instalacji odgromowej na powierzchni dachu. 3. Charakterystyka budynku 3.1. Powierzchnia użytkowa budynku : 2 168,48 m2 w tym : - parteru 885,85 m2 - piętra 890,56 m2 - piwnic 392,07 m2 3.2. Kubatura budynku: 10 869,00 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do dnia, w którym upływa termin składania ofert do godz. 14.00. wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1010 1371 0012 9613 9120 0000, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspzd-technikum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach