Przetargi.pl
Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap

Powiat Łowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8375902 , fax. 46 8375015
 • Data zamieszczenia: 2015-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łowicki
  ul. Stanisławskiego 30 30
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8375902, fax. 46 8375015
  REGON: 75014776800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.lowicz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap, która obejmować będzie 8 pomieszczeń, klatkę schodową oraz korytarz (komunikacja 1 i 2). Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są na I piętrze budynku. 2. W zakres robót wchodzą m.in.: 2.1. roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją - rozbiórka ścian drewnianych - działowych, - rozbiórka podłóg drewnianych i posadzek, - rozbiórka części ściany konstrukcyjnej, - demontaż krat drzwiowych (3 szt.), - demontaż drzwiczek rewizyjnych (2 szt.), zamurowanie wnęk po demontażu drzwiczek w pom. komunikacja 2, - demontaż elementów instalacji elektrycznej. 2.2. wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz sieci logicznej wraz z niezbędnymi pomiarami, 2.3. wykonanie nadproży, 2.4. wykonanie ścianek działowych z płyt g-k, 2.5. wykonanie izolacji, wylewki oraz podłóg, 2.6. remont podłogi drewnianej, 2.7. naprawa tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie i malowanie ścian, 2.8. wymiana i renowacja stolarki drzwiowej, 2.9. wykonanie sufitów podwieszonych, 2.10. wykonanie wentylacji pomieszczeń biurowych oraz archiwum (pom. nr 107), 3. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do dnia, w którym upływa termin składania ofert do godz. 10.00. wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 9288 0001 0011 1924 2000 0050, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.lowicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach