Przetargi.pl
Adaptacja garaży na pracownię ceramiczną i mechaniczną

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, Mikołaja Reja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 818 02 33 , fax. 76 818 02 33
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2
  Mikołaja Reja 3
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 76 818 02 33, fax. 76 818 02 33
  REGON: 21729390000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sds_chojnow.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja garaży na pracownię ceramiczną i mechaniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont garaży będzie polegał na adaptacji i dostosowaniu wolnostojącego budynku na pracownię ceramiczną i mechaniczną dla niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie przy ul. M. Reja 3. Zakres robót obejmuje: - zabezpieczenie terenu budowy, - prace przygotowawcze i rozbiórkowe ( wyburzenie części ścian działowych oraz stropów), - skucie tynków i ich uzupełnienie, - usuwanie i demontaż rusztowań ramowych - wymianę pokrycia dachu (wykonanie stropu oraz nadproży), - zamurowanie otworów po drzwiach, - wykonanie otworu drzwiowego, osadzenie wrót, - osadzenie stolarki okiennej, - wymiana opraw oświetlenia administracyjnego oraz montaż lamp LED wokół budynku - wymiana oraz docieplenie posadzki betonowej, - wykonanie nowych powłok malarskich, - docieplenie oraz wykonanie elewacji zewnętrznej, - uprzątnięcie terenu budowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium w kwocie 4000 zł (cztery tysiące) może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 87 1560 0013 2194 6323 8000 0004. 3.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Pzp; 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być wniesione w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i dołączone do oferty. Natomiast oryginał należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)formularz ofertowy; 2)kosztorys ofertowy; 3)ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty i innych koniecznych czynności (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia); 4)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na załączniku nr 4), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: oświadczenie to Wykonawca jest zobowiązany złożyć na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp (w oryginale) najpóźniej w terminie do 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w rozdziale XIII dział 13.4 pkt 4, lub w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – wcześniej wraz z ofertą; 5)dowód przelewu wadium - odpowiedni dokument bankowy, wadium wnoszone formach niepieniężnych powinno być wniesione w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i dołączone do oferty, natomiast oryginał należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach