Przetargi.pl
Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim

Powiat Słubicki ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, Piłsudskiego 20
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Słubicki
  Piłsudskiego 20
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  REGON: 210967366
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim (w trybie zaprojektuj i wybuduj).Remont skrzydła budynku MOS w Ośnie Lubuskim w celu zwiększenia liczby uczniów, w tym: adaptacja pomieszczeń na pokoje internatowe z łazienkami, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (3 piętra dla 30 uczniów, ok. 350 m2), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie budynku, nowe instalacje wod.-kan., elektryczna, informatyczna i c.o./cwu. Inwestycja w systemie zaprojektuj-wybuduj.2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie adaptacji części budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim na potrzeby internatu w tym m. in.:1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej PFU (zał. Nr 6 do SWZ) zawierającej:a) opracowania ekspertyz mykologicznej i konstrukcyjnej,b) wykonania koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej adaptacji części budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim na potrzeby internatu oraz przedłożenie jej Zamawiającemu do akceptacji, zawierającej opis techniczny oraz materiał graficzny – 1 egz. w wersji cyfrowej (na nośniku CD/DVD w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. np. *dxf, *dwg, *rtf, *doc, *odt),c) sporządzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej,d) sporządzenie programów prac konserwatorskich przedmiotowych obiektów w zakresie elementów historycznych do konserwacji, restauracji i odtworzenia.Każdy program prac konserwatorskich musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzoną decyzją administracyjną,e) sporządzenia ekspertyz technicznych i uzyskania pozwoleń na odstępstwa od Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,f) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);g) opracowanie projektów wykonawczych, zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniający ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);h) opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej (1 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egz.);i) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dalej STWiORB) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz).j) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie występujące branże.m) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;n) uzyskanie akceptacji Zamawiającego przez złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych,o) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,2) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU, w zakresie adaptacji części budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim na potrzeby internatu.3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego wraz wykonaniem obsługi geodezyjnej; w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury zewnętrznej – w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego, wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających użytkowanie wykonanej inwestycji (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego).3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, przepisami prawa oraz ustaleniami wynikającymi z warunków umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie, Projektanta i Sprawdzającego, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz zakres robót do wykonania) określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) stanowiący załącznik Nr 6 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ.UWAGA: Zamawiający informuje, że w PFU znajduje się plik pn.: „Pytania i odpowiedzi” tj. odpowiedzi na zadane dotychczas pytania w ramach przeprowadzonych już postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację niniejszego zadania - którego treść jest wiążąca w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach