Przetargi.pl
„Wykonanie robót budowlanych w budynkach Starostwa Powiatowego ul. Szpitalna 4 w Lwówku Śląskim : 1.1. Część I: Wykonanie robót budowlanych oddymiania klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego, 1.2. Część II: Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych, remontowych, w budynku gospodarczym przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim, 1.3. Część III: Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych, remontowych pomieszczenia na parterze budynku Starostwa Powiatowego

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, Szpitalna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48757823650 , fax. +48757823654
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lwówecki
  Szpitalna 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. +48757823650, fax. +48757823654
  REGON: 23082160600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatlwowecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie robót budowlanych w budynkach Starostwa Powiatowego ul. Szpitalna 4 w Lwówku Śląskim : 1.1. Część I: Wykonanie robót budowlanych oddymiania klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego, 1.2. Część II: Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych, remontowych, w budynku gospodarczym przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim, 1.3. Część III: Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych, remontowych pomieszczenia na parterze budynku Starostwa Powiatowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. *Część I: Wykonanie robót budowlanych oddymiania klatek `schodowych w budynku Starostwa Powiatowego, przy. ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim. Branża: budowlana i elektryczna, obejmujących następujący zakres prac: 12) rozbiórka ścianki działowej wraz z demontażem drzwi ppoż na kondygnacji II piętra prowadzących na poddasze 13) miejscowe rozbiórki części stropu na poddaszu klatki schodowej oraz demontaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej 14) montaż drewnianych belek wymianowych w miejscach montażu okien 15) montaż systemu oddymiania klatki schodowej i okien oddymiających z deflektorami 16) wykonanie ścianek jako rozwiązania systemowe, z lekkich materiałów w klasie EI 60 17) wymiana drzwi do pomieszczeń dostępnych bezpośrednio z klatek schodowych na drzwi w klasie EIS 30, z ewentualnym poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem nowych nadproży z belek stalowych I160 18) montaż uszczelek pęczniejących we wszystkich istniejących drzwiach wydzielających klatki schodowe 19) wykonanie ścianek działowych oraz sufitu w lekkiej konstrukcji z materiałów nierozprzestrzeniających ognia wraz z montażem drzwi w klasie EIS 30 na poddaszu - do klatki lewej 20) wstawienie okna podawczego na parterze 21) roboty instalacji elektrycznej i instalacja oddymiania klatek schodowych w budynku biurowym 1.2. *Część II: Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych, remontowych, branży budowlanej i elektrycznej wraz z wstawieniem bram garażowych w budynku gospodarczym przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim, pow użyt. 31,9 m2 W ramach inwestycji planuje się wykonać następujący zakres prac: 9) skucie istniejących betonowych płyt fundamentowych wewnątrz pomieszczenia 10) wykonanie otworu dla bram garażowych z jednoczesnym podparciem i wykonaniem nadproży z belek stalowych dwuteowych (w miejscu istniejącego okna w elewacji zachodniej) 11) wymurowanie nowego filara pomiędzy bramami - z cegły pełnej 12) montaż dwóch bram garażowych o wymiarach 225x230 cm zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 13) uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 14) wykonanie cementowej wylewki samopoziomującej i wyłożenie podłogi pomieszczenia płytkami ceramicznymi typu GRES 15) malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniu i malowanie ściany frontowej zewn. 16) Wykonanie instalacji elektrycznej • tablica rozdzielcza, • instalacja oświetlenia, • instalacja gniazd jednofazowych • instalacja połączeń wyrównawczych • ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych 1.3. *Część III: Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych, remontowych, branży budowlanej i elektrycznej remontu pomieszczenia na parterze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim, Pow. użytkowa pomieszczenia- 24,6 m2 W ramach inwestycji planuje się wykonać następujący zakres prac: 1) rozbiórka ścianki działowej gr. 16cm oddzielającej pomieszczenia nr 04 i 05 2) skucie okładziny z płytek ceramicznych na ścianie o powierzchni ok 1,5m2 3) roboty demontażowe nieczynnych instalacji elektrycznych oraz wod-kan 4) usunięcie starych wykładzin podłogowych z PCV 5) demontaż stalowych pokryw istniejących kanałów ciepłowniczych 6) wykonanie izolacji przewodów biegnących w kanale z otulin PE 7) częściowe skucie posadzki betonowej - niwelacja różnicy poziomu pomiędzy pomieszcz. - ok 6cm 8) zasypanie i zagęszczenie pospółką istniejącego kanału ciepłowniczego 9) wykonanie wylewki z betonu o gr. 10cm w zasypanym kanale ciepłowniczym 10) zagruntowanie podłoża i wykonanie grubowarstwowej wylewki samopoziomującej - do 15mm 11) wyłożenie podłogi pomieszczenia płytkami ceramicznymi typu GRES wraz z cokolikami 12) montaż nowych instalacji elektrycznych - wg opracowania branżowego 13) obudowa istn. kanałów wentylacyjnych bez docieplenia oraz pionu kanalizacji sanitarnej z płyt GK na stelażu z profili metalowych - z warstwą wygłuszającą z wełny mineralnej o gr. 8cm 14) malowanie istn. rur instalacji c.o. farbami do metalu 15) montaż na 2 oknach wewnętrznych krat z prętów stalowych od strony wewnętrznej, z zamkiem na kłódkę 16) demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą 17) montaż nowych drzwi antywłamaniowych, metalowych pełnych, w klasie EIS 30 18) uzupełnienie tynków, zagruntowanie powierzchni ścian 19) dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami paroprzepuszczalnymi w kolorze białym 20) Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 21) Instalacja gniazd jednofazowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości odpowiednio : 1.1. Część I 3 000,00 zł (dwa tysiące złotych) 1.2. Część II 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach