Przetargi.pl
Zakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy Zawonia

Gmina Zawonia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 312-81-82 , fax. 0-71 312-81-82
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawonia
  ul. Trzebnicka 11
  55-106 Zawonia, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 312-81-82, fax. 0-71 312-81-82
  REGON: 93193490500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawonia.pl, www.zawonia.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy Zawonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w podziale na następujące zadania: zadanie I – sprzęt komputerowy, multimedialny, zadanie II – meble przedszkolne, zadanie III – zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, drobne AGD, W zakres zamówienia wchodzi wykonanie dostawy i montażu fabrycznie nowego wyposażenia przedszkola w Zawoni i Czeszowie. Zamówienie zostaje podzielone na trzy zadania, w zakres których wchodzi wykonanie: ZADANIE I – sprzęt komputerowy, multimedialny w tym m.in.:laptopy, monitor interaktywny, magiczny dywan, tablety do obsługi robotów, roboty edukacyjne, magiczny dywan, ZADANIE II – meble przedszkolne, w tym m.in.: regały, szafy, krzesła, stoły,,wózki do sprzątania, ZADANIE III –zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, drobne AGD w tym m.in.: zabawki, pomoce dydaktyczne, Biofeedback, artykuły plastyczne,drobne AGD,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) i mieć postać oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach