Przetargi.pl
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 53-674 Wrocław, ul. Legnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7711704, 703 , fax. 717 711 708
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
  ul. Legnicka 40
  53-674 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7711704, 703, fax. 717 711 708
  REGON: 20126777000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolmed.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu: 1) powierzchnia wewnętrzna budynku do bieżącego sprzątania: 5 694 m2, 2) powierzchnia zewnętrznych części składowych budynku (podcieni i schodów) – ok. 600 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ: Oferta Wykonawcy, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, chyba że prawo do reprezentacji Wykonawcy przez wymienioną osobę wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, 3) informacja o podmiotach, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz o podwykonawcach, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (pkt 2 i 3 załącznika nr 1c do SIWZ: Oświadczenie Wykonawcy), chyba że zamówienie będzie realizowane bez ich udziału, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II.3 SIWZ - jeśli dotyczy, 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.6 ppkt 2-5 SIWZ, składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt VI.6 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 1a do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 7) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - wg załącznika nr 1b do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach