Przetargi.pl
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Matczu - robota budowlana

Urząd Gminy Horodło ogłasza przetarg

 • Adres: 22-523 Horodło, ul. Jurydyka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 515 447 , fax. 846 515 443
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Horodło
  ul. Jurydyka 1
  22-523 Horodło, woj. lubelskie
  tel. 846 515 447, fax. 846 515 443
  REGON: 54338000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.horodlo.biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Matczu - robota budowlana
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres do realizacji: 1) roboty murowe – rozbiórki ścian z cegieł, wykucia otworów, obsadzenie ościeżnic stalowych oraz nadproży; 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3) naprawy tynków i okładzin ścian; 4) roboty malarskie; 5) wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej; 6) wykonanie instalacji C.O.; 9) wykonanie instalacji elektrycznej; 10) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł. 8.1.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.2.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Werbkowice Oddział w Horodle konto nr 45 9642 1019 2002 0900 0635 0029. 8.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału u Zamawiającego w pok. nr 9 8.4. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 8.5.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8.5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 1 pkt 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.6. O uznaniu przez zamawiającego że wadium wniesione jest w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach