Przetargi.pl
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Powiatowego Centrum Zdrowia

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 272 278, , fax. 818 272 278
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
  Przemysłowa 4 a
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 818 272 278, , fax. 818 272 278
  REGON: 43101906900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Powiatowego Centrum Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim - umowa na 24 miesiące. Szczegółowy opis w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada decyzję / zezwolenie właściwego organu na realizację przedmiotu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Dokument (dokumenty), z którego (których) wynikać będzie, że osoba (osoby) podpisująca (podpisujące) ofertę jest (są) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa również oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1 dotyczące tych podmiotów. 4.1. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale V pkt 5.1, wykonawca złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną