Przetargi.pl
"Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście"

Miasto Krasnystaw ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 762 157 , fax. 825 762 377
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Krasnystaw
  Plac 3 Maja 29
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 825 762 157, fax. 825 762 377
  REGON: 11019791900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnystaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku OSP Krakowskie Przedmieście w tym m.in.: 1) wykonanie robót budowlanych, w tym: robót rozbiórkowych, izolacji i osuszenia ścian, robót modernizacyjnych, prac termomodernizacyjnych, wymiana stolarki, utwardzenie terenu oraz ogrodzenia terenu; 2) wykonanie robót w zakresie instalacji budowlanych, w tym: instalacji CO, instalacji wodno – kanalizacyjnych, wewnętrznej instalacji gazowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej; 3) wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych, w tym: prac demontażowych, zasilania i wzl-ty, instalacji gn. 230V i 400V oraz oświetleniowej, montaż opraw oświetleniowych, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych oraz pomiarów elektrycznych. 2. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt budowlano – wykonawczy pn.: „Przebudowa budynku OSP Krakowskie Przedmieście (kategoria budynku IX)”; 2) Projekt budowlany pn.: „Przebudowa budynku OSP Krakowskie Przedmieście – część sanitarna”; 3) Projekt budowlano – wykonawczy pn.: „Przebudowa istniejącego budynku OSP Krakowskie Przedmieście – przebudowa instalacji elektrycznej zasilania i instalacji wewnętrznej”; 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 5) Decyzja Starosty Krasnostawskiego AB.6740.30.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę i termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (kategoria obiektu IX). 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni wymagania zawarte w projektach budowlano – wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Przedmiot umowy należy wykonać przy zapewnieniu dojazdów do poszczególnych posesji sąsiadujących z terenem budowy oraz ze szczególną dbałością o istniejące drogi w rejonie robót. 5. Trasę przejazdu pojazdów w celu przewozu materiałów należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg przed rozpoczęciem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 61 8200 0008 2001 0000 0417 0004 tytułem „Wymiana kotłów gazowych w budynku Urzędu Miasta oraz instalacji c.o.”. i wniesione z takim wyprzedzeniem, aby zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert. 4. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w art. 46 ustawy okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajęcie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy. 4. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach