Przetargi.pl
Instalacja oddymiania i wydzielenie środkowej klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Fantazja w Łukowie

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łukowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, os. Leona Klimeckiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 798 32 21
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łukowie
  os. Leona Klimeckiego 14
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 0-25 798 32 21
  REGON: 71000542700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fantazjalukow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja oddymiania i wydzielenie środkowej klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Fantazja w Łukowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej, wydzielenie pożarowe klatki schodowej (środkowej), w tym roboty rozbiórkowe, demontażowe i wykończeniowe klatki schodowej, przełożenie hydrantów wewnętrznych, wymalowania wewnętrzne, wymiana stolarki okiennej i wewnętrznych drzwi, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych w budynku w Przedszkola Miejskiego nr 4 w Łukowie, os. Klimeckiego 14, dz. nr ewid. 7812/20. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii uprzemysłowionej ( cegła żerańska). Obiekt był budowany w latach 1973-1974 r. i okres jego użytkowania wynosi ponad 40 lat. 3. Zestawienie powierzchni i kubatur: 1) Kondygnacji naziemnych - 2. 2) Liczba klatek schodowych – 2 3) Podpiwniczenie - częściowe. 4) Powierzchnia zabudowy 477,05 m2, 5) Powierzchnia / magazynowa piwnic/ 88,85 m2 6) Powierzchnia użytkowa parteru i pietra 782,40 m2 7) Kubatura 4250,3 m3 4.Konstrukcje nośna stropów i stropodachu wykonano z płyt kanałowych, ściany wewnętrzne nośne oraz klatki schodowe z elementów prefabrykowanych. Układ konstrukcyjny podłużny dwutraktowy, o szerokości traktów 6,0 m. Wysokość kondygnacji brutto 3,50 m. Cześć podpiwniczona posiada wysokość 2.50 m brutto. Wymiary budynku w rzucie 36,72 x 12,72 m. Sztywność budynku w kierunku podłużnym zapewniają ściany nośne ( obciążone stropami) o rozstawie 6,0 m. W kierunku poprzecznym sztywność budynku zachowana jest przez ściany poprzeczne wykonane również z elementów prefabrykowanych (cegła żerańska). Całość konstrukcji jest zmonolityzowana wieńcami żelbetowymi wylewanymi w poziomie każdej kondygnacji na wszystkich ścianach konstrukcyjnych z wypełnieniem nadproży okiennych prefabrykowanych w scianach podłużnych. 5.UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje: 1) montażu okapu ze stali kwasoodpornej wraz z rurą wywiewną ocieplaną, wentylatorem dachowym wraz z wykuciem otworów w stropie, 2) wykonania schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych. 3) pochylni dla niepełnosprawnych 4) opaski i chodnika przy pochylni 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w Tomie III SIWZ. 7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji nie miały na celu ograniczenia zasad uczciwej konkurencji a jedynie podyktowane były wykonaniem stosownych obliczeń. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy zawartym w Tomie II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE Nr 29 9206 1048 7103 0401 2000 0050; z dopiskiem: Wadium na realizację zadań zgodnie z procedurą przetargową nr PM4/2/2019 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 18.2.1. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach