Przetargi.pl
„ Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.065.723,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku w wysokości 1.452.223,- oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 613.500,-”

Powiat Hajnowski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 823 371 , fax. 856 824 220
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Hajnowski
  ul. Aleksego Zina 1
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 856 823 371, fax. 856 824 220
  REGON: 50658580000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.065.723,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku w wysokości 1.452.223,- oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 613.500,-”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego do kwoty 2.065.723,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Hajnowskiego w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Okres kredytowania - od dnia uruchomienia I transzy kredytu do dnia 31.12.2030 r. 3. Uruchomienie kredytu nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania – złożeniu wniosku przez Zamawiającego. Ostateczny termin wykorzystania kredytu - 31.12.2020 r. 4. Koszty kredytu stanowiło będzie oprocentowanie kredytu (odsetki bankowe) określone wg zmiennej stopy procentowej . Oprocentowanie kredytu będzie ustalane kwartalnie. 5. Podstawą do określenia oprocentowania będzie stawka WIBOR 1M notowana w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, za który odsetki są naliczane, przy czym: oprocentowanie w pierwszym okresie kredytowania (obejmującym okres od dnia udzielenia kredytu do dnia 31.12.2020 r.) zostanie wyliczone na podstawie stawki WIBOR przedstawionej przez Wykonawcę w formularzu oferty (powiększonej/pomniejszonej o marżę banku). 6. Wykonawca określi w formularzu oferty oprocentowanie wg stopy WIBOR 1M z dnia 01.07.2020 r (w wysokości 0,23 %) plus/minus marża banku wyrażona w punktach procentowych w stosunku rocznym. 7. Karencja w spłacie rat kapitałowych i odsetek: Karencja w spłacie rat kapitałowych – do dnia 31.12.2020 r. Karencja w spłacie odsetek – do dnia 31.12.2020 r. 8. Spłata kapitału i odsetek następowała będzie według niżej wymienionych ustaleń: 1) Spłata kapitału wraz z odsetkami – dokonywana będzie w miesięcznych ratach w okresie od 2021 do 2030 roku. Przedmiotowe raty będą płatne od wartości uruchomionego kredytu w terminie do ostatniego dnia roboczego na koniec każdego miesiąca począwszy od dnia 01.01.2021 roku. 9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej. 11. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 punkt 5 k.p.c. 12. Na rachunkach Powiatu w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 13. Powiat nie posiada zaległych zobowiązań wobec banków, ZUS ani US. 14. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 15. W Powiecie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2.065.723,00 zł, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). 2) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania. Odsetki naliczane będą wówczas tylko za okres i od kwoty faktycznego zadłużenia. 17. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: kontakt z Zamawiającym – przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczanie należnych odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu., jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył dokument (w szczególności: zezwolenie) uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terytorium RP w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, ze zm). Dodatkowe objaśnienie: w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie 3) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 3. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie grup społecznie marginalizowanych. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach