Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Gmina Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg

 • Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 428 155, , fax. 857 197 147
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzyniewo Duże
  ul. Białostocka 25
  16-002 Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie
  tel. 857 428 155, , fax. 857 197 147
  REGON: 50659250000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. 3.2. Zamówienie podzielone jest na dziewięć części/zadań: 1) Adaptacja i wyposażenie placu zabaw, na którą składa się dostawa z montażem urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury w Nowym Aleksandrowie, działka Nr 192/2 2) Adaptacja i wyposażenie placu zabaw, na którą składa się dostawa z montażem urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury w Ogrodnikach, działka Nr 33/5 obręb Dobrzyniewo Kościelne 3) Budowa altany oraz siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie Dużym, działki Nr 424/5, 425/5 4) Adaptacja i wyposażenie placu zabaw, na którą składa się dostawa z montażem urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury oraz siłowni zewnętrznej w Pogorzałkach, działka Nr 446; 5) Adaptacja i wyposażenie placu zabaw, na którą składa się dostawa z montażem urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury w Krynicach, działka Nr 11/5 6) Budowa altany z pomieszczeniem zamkniętym w Gniłej, działka Nr 75/3 7) Budowa altany, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Letnikach, działka Nr 240 8) Adaptacja i wyposażenie placu zabaw, na którą składa się dostawa z montażem urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury w Borsukówce, działka nr 866 9) Dostawa materiałów i wyposażenia do wykonania placu zabaw w Fastach, działka Nr 479 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Uproszczona dokumentacja projektowa i Załączniku nr 9 do SIWZ – Przedmiary. 3.4. Opis przedmiotu zamówienia według kodów i nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 34928210-3 Wiaty drewniane 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan 3.5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia dotyczące wszystkich części postępowania zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, a także w Załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącym uproszczoną dokumentację projektową. 3.6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną i powzięli we własnym zakresie wszelkie informacje niezbędne do właściwego sporządzenia oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 3.7. Dostarczone przedmioty w ramach realizacji niniejszego zamówienia w przypadku każdej części, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii. 3.8. Przedmiot zamówienia w ramach każdej części postępowania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. 3.9. Jeżeli w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SIWZ. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów musza być na poziomie nie niższym niż opisane w SIWZ. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na calu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego. 3.10. Zamawiający, w przypadku wszystkich części zamówienia wymaga udzielenia co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. 15 SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43325000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.2. Na ofertę w ramach danej części zamówienia, składają się: 1) formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), 3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), 4) zobowiązanie innego podmiotu (Załącznik nr 7 do SIWZ) – w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 5) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Pzp. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach