Przetargi.pl
„Remont istniejących oczek wodnych (wodopoi) w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””.

Nadleśnictwo Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. Turystyczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 439 900 , fax. 876 443 576
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Augustów
  ul. Turystyczna 19
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 876 439 900, fax. 876 443 576
  REGON: 79001121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont istniejących oczek wodnych (wodopoi) w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest remont istniejących 3 oczek wodnych (wodopoi), które będą spełniały rolę wodopoi. Oczka zlokalizowane są na n/w działkach na terenie Puszczy Augustowskiej, będących w zarządzie Nadleśnictwa Augustów ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18. Zestawienie z lokalizacją i powierzchnią planowanych do remontu 3 oczek wodnych (wodopoi): Leśnictwo: Sajenek; Obręb; Gmina: Augustów; Nr. działki: 159; Adres leśny: 01-01-1-04-159-h-00; Powierzchnia lustra wody: 570-580 m2. Leśnictwo: Sajenek; Obręb; Gmina: Augustów; Nr. działki: 255; Adres leśny: 01-01-1-04-255-b-00; Powierzchnia lustra wody: 530-540 m2. Leśnictwo: Brzozowe Grądy; Obręb; Gmina: Balinka; Nr. działki: 168; Adres leśny: 01-01-2-06-168-b-00; Powierzchnia lustra wody: 990-1000 m2 . Miejsce realizacji: RDLP Białystok, Nadleśnictwo Augustów, Województwo Podlaskie. Mapy lokalizacji stanowią załącznik nr 8A, 8B, 8C do SIWZ. W/w oczka wodne (wodopoje) znajdują się na niewielkich polanach zwartego kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej. Dojazd do miejsca pracy stanowią istniejące drogi leśne. Planowane do remontu oczka wodne (wodopoje) mają docelowo mieć kształt nieregularny zgodnie ze zgłoszeniem wodnoprawnym, max. głębokość do 2,5 m od poziomu terenu i powierzchnię zgodnie z Lokalizacją ujętą w pkt 3.2. SIWZ. Ukształtowaniem skarp o spadku ≥ 2 % . Ich wykonanie ogranicza się do prac ziemnych. Schematy stanowią załącznik nr 8A, 8B, 8C do SIWZ. Prace należy wykonać przy pomocy sprzętu mechanicznego (koparki) oraz ręcznym dokopem i uformowaniem skarp. Grunt z odkładu należy rozplantować w otoczeniu oczka wodne (wodopoju) w odległości do 100 m i równomiernie wyrównać. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wykonywania prac i bierze na siebie konsekwencję ewentualnych zdarzeń losowych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z terminami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Szczegóły zostały określone w pkt 3 SIWZ.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019.1843 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Szczegóły określa pkt 22 SIWZ. Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 250,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w pkt 8 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 3 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Informacja o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – na formularzu oferty. c) oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2A oraz 2B do SIWZ. d) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich – pisemne zobowiązanie tych podmiotów. e) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium terminu wykonania – na formularzu oferty, f) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. g) Potwierdzenie wniesienia wadium h) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO – załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach