Przetargi.pl
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew

Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie ogłasza przetarg

 • Adres: 99-205 Dalików, Pl. Powstańców
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 00 99 , fax. 43 678 00 99
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie
  Pl. Powstańców 3
  99-205 Dalików, woj. łódzkie
  tel. 43 678 00 99, fax. 43 678 00 99
  REGON: 10020535400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://http://bibliotekadalikow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m z kostki brukowej wraz z zjazdami o szerokości 4,5 m, dojazdu do Kościoła o szerokości 5 m z betonowej kostki brukowej, montaż ławek, obudowy studni oraz elementów siłowni plenerowej wraz z lampą solarna typu LED. Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych oraz zjazdów:  kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm (kształt prostokątny bez fazy),  podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm.  krawężnik betonowy. Dojazd do Kościoła:  kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm, (kształt prostokątny bez fazy),  podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm.  obrzeże betonowe, Ławki:  ławki z oparciem,  wykonane z litego drewna,  drewno zaimpregnowane drewnochronem,  długość siedziska 180 cm,  ilość 2 szt. Obudowa studni:  cembrowina wymurowana z kamieni na planie kwadratu o wymiarach 1,2 x 1,2 m,  studnia zabezpieczona kratą,  dach studni drewniany dwuspadowy osadzony na 2 słupach drewnianych,  elementy drewniane zaimpregnowane. Lampa solarna:  moc 9 W,  monokrystaliczny panel słoneczny o mocy min 40W,  źródło światła typu LED,  czujnik ruchu, Elementy siłowni plenerowej:  twister + pylon + surfer,  wioślarz + pylon + jeździec. Specyfikacja materiałowa do urządzeń modułowych siłowni zewnętrznych:  każde z urządzeń można dowolnie konfigurować jako urządzenie podwójne mieszane bądź złożone z tych samych dwóch elementów do ćwiczeń lub jako pojedyncze przy pylonie.  pylon stanowi element montażowy uniwersalny dla każdego modułu do ćwiczeń.  urządzenia wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójnie proszkowo  przekrój rury zasadniczej w konstrukcji pylonu – min 90 mm, grubość ścianki min 3,6 mm  wysokość pylonu od podłoża wynosi 2000 mm. Pylon składa się z dwóch rur o średnicy min 90 mm o grubości ścianki min 3,6 mm, zakończonych górną nakładką aluminiową spajającą rury, pomiędzy którymi na poprzeczkach stalowych o grubości min 5 mm zamocowane po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł o grubości min 7 mm z otworami, służący do zamocowania urządzeń.  pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładka zabezpieczająca pylon od góry wykonane z aluminium malowanego proszkowo.  tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, każda o grubości min 2 mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica dwukrotnie malowana proszkowo, na tablicy instrukcja użytkowania urządzenia.  pozostałe elementy urządzeń wykonane z rur galwanizowanych o średnicy: min 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości ścianki od 3,0 – 3,2 mm.  uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.  wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej.  spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku.  urządzenia wyposażone w bezobsługowe łożyska NSK oraz wewnętrzne ograniczniki wychylenia.  urządzenia montowane do gotowego prefabrykowanego elementu betonowego lub konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku o wymiarach min 600x600x600mm. Beton klasy minimum B-20 z dodatkiem W-8. Wymiar fundamentu dostosowany do każdego urządzenia zgodnie z wytycznymi.  urządzenia zgodne z normą PN-EN16630:2015-06 Wszystkie zamontowane elementy siłowni plenerowej muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z normą wymagane przepisami prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 7 000, 00 zł (słownie złotych: siedem tysiący 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej: Nr 11 9263 0000 0322 3148 2003 0001 tytułem: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew” 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 6. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 8. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gminną Bibliotekę Publiczną) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach