Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 201 , fax. 468 142 628
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 201, fax. 468 142 628
  REGON: 52648100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1..Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2..Miasto Rawa Mazowiecka – Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, • Szkoła Podstawowa nr 4. im. Kornela Makuszyńskiego, • Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”, • Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”, • Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek”, • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, • Miejski Dom Kultury, • Muzeum Ziemi Rawskiej, • Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ”. Miasto Rawa Mazowiecka oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3..Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.05.2019r. do 30.04.2020r. wynosi 1 427 354 kWh. Zamawiający informuje, że może zwiększyć ilość punktów poboru. Zmiana nie może przekroczyć 20% zapotrzebowania na energię elektryczną wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ. 4..Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny i Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii z Energa Obrót S.A. oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. 5..Obowiązkiem wybranego Wykonawcy wynikającego z pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do umowy będzie zgłoszenie wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego tj. PGE Dystrybucja S.A. informacji o zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej, składanie oświadczeń woli oraz ustalanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych danych związanych z zawarciem umowy na dystrybucję energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 7.000,00 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). 1.Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, poz. 650, poz. 1000, poz. 1669). 2.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr rachunku 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: „Zakup energii elektrycznej”. 3.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: • pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; • innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczeń podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 6.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 1. Posiadają podpisaną Umowę z dystrybutorem sieci OSD tj. z PGE Dystrybucja S.A. przynajmniej do 30.04.2019 roku; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu takiej umowy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy (oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o poleganiu na zasobach innych podmiotów) – załącznik nr 2 2) Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3 3) Zobowiązanie do udostępniania zasobów jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu – załącznik nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach