Przetargi.pl
Dostawy ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  Wólczańska 191
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, , fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3.1. Dostawa tlenu ciekłego: 3.3.1.1. W dostawie mogą występować wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności: Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 650 z późn. zm.). 3.3.1.2. Częstotliwość i wielkość dostaw ciekłego tlenu medycznego będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą nie częściej niż – co 2 tygodnie. Dostawy tlenu medycznego realizowane będą na podstawie informacji przesyłanych do Wykonawcy z Systemu Telemetrii. W celu realizacji zawartej umowy Zamawiający wymaga przesyłania raz w miesiącu do15 – go dnia (+/- 2 dni) każdego miesiąca raportów zawierających daty i ilości dostaw tlenu oraz wszystkie uwagi mające na celu prawidłową eksploatację zbiornika. 3.3.1.3. Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane na koszt Wykonawcy do miejsca gdzie będzie usytuowany zbiornik dzierżawiony przez Zamawiającego przy ul. Wólczańskiej 191/195 w Łodzi. Realizacja dostaw cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów dzierżawionego zbiornika. 3.3.1.4. Wykonawca zobowiązany będzie dołączenia do każdej dostawy tlenu ciekłego certyfikatu potwierdzenia jakości tlenu medycznego, którego wymagania są zgodne z Farmakopeą Polska IX oraz aktualnego świadectwa dopuszczenia do obrotu. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innym ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu. 3.3.1.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy nie więcej niż 30% wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy. 3.3.1.6. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu nie wykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu. 3.3.2. Dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika na ciekły tlen: 3.3.2.1. W ramach umowy Wydzierżawiający zobowiązany będzie do: 3.3.2.1.1. opracowania i sporządzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji zbiornika.  Lokalizacja stacji gazowania przedstawiona jest w załączniku nr 8 do SIWZ  W celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia w odniesieniu do posadowienia zbiornika zaleca się przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej po kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Działu Inwestycji - Wojciechem Sewerynem – tel. 602 357 378 w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00.  Wykonawca nie może następnie podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące realizacji zamówienia, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 3.3.2.1.2. pełnego zakresu robót obejmujących montaż zbiornika wraz z podłączeniem istniejącego przewodu elektrycznego do rozdzielni oraz podłączenie istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni nowo budowanego bloku operacyjnego. 3.3.2.1.3. dostosowania miejsca posadowienia zbiornika do niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, obejmujące między innymi:  teren Stacji Zgazowania ciekłego tlenu należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Przewidziano ogrodzenie systemowe ze stali ocynkowanej o wys. 1,50 m z bramą dwuskrzydłową o szer. 2 m zamykaną na klucz. Na ogrodzeniu Stacji Zgazowania tlenu należy umieścić znaki : znak zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu i znak ostrzeżenia przed niskimi temperaturami,  zamontowanie skrzynki elektrycznej z odpowiednim zabezpieczeniem ,  podłączenie instalacji odgromowej zbiornika do istniejącej iglicy odgromowej,  oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika. 3.3.2.1.4. Powyższe prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 3.3.2.2. Dokonania na własny koszt posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika. 3.3.2.3. System telemetrii musi być wyposażony w urządzenie wysyłające alarm do serwisu technicznego Wydzierżawiającego. 3.3.2.3.1. System telemonitoringu ma zapewnić bezobsługową ze strony Dzierżawcy eksploatacje zbiornika ciekłego tlenu. 3.3.2.3.2. System winien zapewnić zdalne monitorowanie ilości skroplonego tlenu w zbiorniku, aby Wydzierżawiający w odpowiednim czasie mógł bez interwencji Dzierżawcy uzupełnić zbiornik w ciekły tlen z uwzględnieniem odpowiedniego zapasu zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika. 3.3.2.4. Wymagania odnośnie zbiornika ciekłego tlenu: 3.3.2.4.1. Oferowany zbiornik do dzierżawy musi spełniać Europejskie Przepisy Budowy Zbiorników Ciśnieniowych 97/23/EC 3.3.2.4.2. Pojemność zbiornika 2500 – 3000 kg. 3.3.2.4.3. Zbiornik wraz z następującymi elementami: parownicą z dostosowaną wydajnością, informatycznym systemem do transmisji danych dotyczących używania zbiornika takich jak ciśnienie, poziom i temperatura ciekłego tlenu w zbiorniku, a także zużycie ciekłego tlenu - tworzyć będzie stację zgazowania. 3.3.2.4.4. Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika od 6 do 15 bar (zgodnie z wymogami UDT i przepisami dotyczących zbiorników ciśnieniowych) 3.3.2.5. Wydzierżawiający na własny koszt dokonuje certyfikacji zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą (w tym dopuszczenie przez dozór techniczny – UDT) w terminie max. 7 dni od daty podpisania protokołu dotyczącego odbioru prac budowlanych. 3.3.2.6. Wydzierżawiający po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny przedstawi jego dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną oraz dokumenty zawierające instrukcję obsługi. 3.3.2.7. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. 3.3.2.8. Wydzierżawiający na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych przez Dzierżawcę pracowników w zakresie obsługi zbiornika. Wydzierżawiający dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. 3.3.2.9. Wydzierżawiający zobowiązuje się w ramach umowy zapewnić odpowiednią, wymaganą przez producenta, oraz dozór techniczny UDT ilość bezpłatnych przeglądów udokumentowanych raportem serwisowym. 3.3.2.10. Wszelkie sprawy związane z rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zbiornika, okresowe przeglądy techniczne i rewizyjne, serwis, wszelkie naprawy w trakcie trwania umowy dokonuje Wydzierżawiający na własny koszt. 3.3.2.11. Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) Wydzierżawiający w razie awarii max do 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii 3.3.2.12. W przypadku naprawy przedmiotu dzierżawy wynoszącej powyżej 6 godzin od momentu podjęcia naprawy, Wydzierżawiający zobowiązany będzie do zabezpieczenia alternatywnego rozwiązania zapewniającego Dzierżawcy możliwość poboru tlenu medycznego zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty zapewnienia alternatywnego źródła tlenu medycznego ponosi strona umowy, która swoim działaniem lub zaniechaniem przyczyniła się do awarii zbiornika na podstawie sporządzonego protokółu podpisanego przez obie strony umowy. 3.3.2.13. Wydzierżawiający po zakończeniu umowy zobowiązany będzie do zdemontowania i usunięcia zbiornika na własny koszt w terminie 14 dni od zakończenia umowy. 3.3.2.14. Termin wykonania prac związanych z posadowieniem i uruchomieniem zbiornika maksymalnie 6 tygodni od podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24115000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. zezwolenia/koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 650 z późn. zm.) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub odpowiedniego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w zakresie wytwarzania produktu leczniczego w postaci tlenu medycznego i prowadzenia hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu tlenem medycznym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną