Przetargi.pl
„Remont budynku użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Wrocławskiej 115, 55-002 Kamieniec Wrocławski, działka 417/4”.

Gmina Czernica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 726 57 00 , fax. 71 726 57 00
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czernica
  ul. Kolejowa 3
  55-003 Czernica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 726 57 00, fax. 71 726 57 00
  REGON: 93193498600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.czernica.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont budynku użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Wrocławskiej 115, 55-002 Kamieniec Wrocławski, działka 417/4”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont budynku użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Wrocławskiej 115, 55-002 Kamieniec Wrocławski, działka 417/4”. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 3) wykonanie dokumentacji powykonawczej projektu , 4) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2) nadzoru nad bhp, 3) ustalania i utrzymywania porządku, 4) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 5) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej). 5. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej. 6. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach niewykorzystanych przez Zamawiającego. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. 8. Świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim jest podzielona na dwie sale. Zakresem remontu objęta jest przede wszystkim sala duża. W przestrzeni sali małej zostanie wydzielone pomieszczenie wc dla osób niepełnosprawnych oraz wykonane przejście do małej kuchni. 9. Podczas prac remontowych w sali dużej mała sala będzie użytkowana. Wejście z pracami budowlanymi w przestrzeń sali małej musi być uwzględniona w harmonogramie i uzgodniona z Zamawiającym i Użytkownikiem. 10. W trakcie prac remontowych szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo wokół budynku ze względu na potencjalną obecność dzieci i innych osób na terenie placu zabaw. 11. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie pomieszczeń do remontu tj. przestawienie/wyniesienie mebli i pozostałego wyposażenia oraz ich zabezpieczenie w miejscu wskazanym przez inwestora. 12. Podstawa prawna prowadzenia robót - decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego nr 1831/2019 z dnia 07.06.2019 r. 13. W kalkulacji oferty należy uwzględnić sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 14. Prac budowlanych nie należy prowadzić w porze nocnej oraz w niedziele i święta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wnoszenie wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy zł.) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. nr konta 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 w opisie przelewu należy wskazać nazwę postępowanie, dla którego wadium jest wnoszone. 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 3) kwotę gwarancji (poręczenia), 4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: – odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub – nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub – zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Zasady zwrotu wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach