Przetargi.pl
Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu

Gmina Węgliniec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 77 11 435 , fax. 075 77 12 551
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgliniec
  ul. Sikorskiego 3
  59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551
  REGON: 23082141100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu. 2. Zakres zamówienia obejmuje realizację następujących części: CZĘŚĆ 1 - dzierżawa zbiorników i dostawa gazu w niżej wymienionych lokalizacjach: 1) Zespół Szkół w Węglińcu; 2) Szkoła Filialna w Starym Węglińcu; 3) Przedszkole Miejskie w Węglińcu; 4) Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu; 5) Stadion Miejski w Węglińcu; 6) Remiza OSP w Węglińcu; 7) Oczyszczalnia ścieków w Węglińcu; 8) Remiza OSP w Starym Węglińcu; 9) Remiza OSP w Czerwonej Wodzie; 10) Boisko Sportowe w Czerwonej Wodzie; 11) Ośrodek Zdrowia w Czerwonej Wodzie; 12) Remiza OSP w Jagodzinie; 13) Remiza OSP w Ruszowie; 14) Zespół Szkół w Ruszowie; 15) Stacja uzdatniania wody w Ruszowie; 16) Ośrodek zdrowia w Ruszowie; CZĘŚĆ 2 – dzierżawa zbiorników i dostawa gazu w niżej wymienionych lokalizacjach: 1) Biblioteka Miejska w Węglińcu; 2) Dom Kultury w Czerwonej Wodzie; 3) Dom Kultury w Jagodzinie; 4) Świetlica Wiejska w Zielonce; 5) Dom Kultury w Ruszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wykaz zbiorników oraz ich właścicieli zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 3. Dostarczany gaz powinien posiadać parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-96008:1998 oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016r. poz. 540). Po każdej dostawie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginalne świadectwo jakości określające parametry dostarczonego gazu. 4. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie gazu do 31.08.2019r. wynosi około 246 500 litrów. 5. Dostarczanie gazu ma odbywać się sukcesywnie, partiami według zamówienia użytkowników kotłowni, odpowiednią cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu. 6. Wykonawca gwarantuje dostawy gazu w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00. 7. Zamawiający nie dysponuje własnymi zbiornikami, z wyłączeniem zbiornika na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie. 8. Koszty dostawy, transportu, dzierżawy, montażu oraz demontażu zbiorników gazu ponosi Wykonawca. Zamawiający uzyska zgodę dotychczasowego właściciela zbiorników na wytankowanie gazu oraz demontaż zbiorników. Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca, który wygra przetarg zdemontuje istniejące zbiorniki, zainstaluje własne, przetankuje pozostały gaz w zbiornikach do zainstalowanych zbiorników na własny koszt. Wielkości zbiorników oraz ich lokalizacja powinny być zachowana. 9. Przez dzierżawę zbiorników należy rozumieć zbiorniki wraz z niezbędnymi urządzeniami i armaturą. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu instalację zbiornikową na czas realizacji dostaw gazu. Wykonawca może posadowić własną instalację zbiornikową o parametrach technicznych zgodnych z istniejącą instalacją oraz w miejscu istniejącej instalacji, stanowiącej własność dotychczasowego dostawcy gazu, w sposób zapewniający ciągłość dostaw gazu lub wykorzystać istniejącą instalację zbiornikową w przypadkach gdy wykonawcą jest dotychczasowy dostawca gazu lub odsprzedaży, najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie instalacji przez dotychczasowego dostawcę gazu na rzecz Wykonawcy. 10. Wszystkie koszty związane z zapewnieniem instalacji zbiornikowej na czas realizacji dostaw gazu, w tym koszty związane z jej eksploatacją oraz ewentualne koszty posadowienia nowej instalacji zbiornikowej oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej, dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzgodnień, opinii, prób, atestów, nadzoru, serwisu, robót budowlanych związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego terenu po wymianie zbiorników, itp. są po stronie Wykonawcy. 11. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach dzierżawy jest prowadzenie całodobowego dozoru serwisowego, regularnych konserwacji, rewizji, udział w dozorach prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego (o ile są wymagane prawem). 12. Zamawiający jest zwolniony z akcyzy za gaz dostarczany w lokalizacjach określonych w Części 1 i 2. 13. W ofercie należy podać cenę: jednostkową za 1 litr gazu bez podatku akcyzowego. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag do jej treści. 16. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin demontażu zbiornika poprzedniego dostawcy w celu zapewnienia ciągłości dostawy gazu do obiektów. 17. Ustala się następujące warunki płatności. 1) Zaoferowana cena jednostkowa gazu jest stała, tj. nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie trwania zamówienia. 2) Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy; 3) Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660; 4) Rozliczenie dostaw następować będzie dla każdej lokalizacji osobno, na podstawie dokumentu potwierdzającego ilość dostarczonego gazu. 5) Płatność za fakturę VAT będzie dokonywana miesięcznie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie min. 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 18. Podwykonawstwo: 1)W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2)Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09122110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości w wysokości 4 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, który został określony w rozdziale X pkt. 1 siwz. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm. ) 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z zaznaczeniem DOSTAWA GAZU kopię przelewu (wpłaty) proszę dołączyć do oferty. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, iż wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny wyznaczonych jako termin składania ofert. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. VII.8. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 2 lit. od b) do e) SIWZ z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż wypłata Zamawiającemu sumy gwarancyjnej nastąpi także w przypadku określonym w pkt. VII. 8) SIWZ. 12. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zapłaty wadium miały charakter nieodwołalny i bezwarunkowy – równoważny pieniądzu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, iż dysponuje aktualną koncesją na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, tj. obrót paliwami ciekłymi, udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 755 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.wegliniec.pl informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi Formularz Nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. Pozostałe dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt. 2-3 rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach