Przetargi.pl
„Rozbiórka budynków gminnych”

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6414400, 6414408 , fax. 746 414 404
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
  ul. Matejki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6414400, 6414408, fax. 746 414 404
  REGON: 89105084100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdkium.walbrzych.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbiórka budynków gminnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) wykonanie projektu zmiany czasowej organizacji ruchu drogowego, wprowadzanej na czas rozbiórki obiektu budowlanego, w tym zgłoszenie zajęcia pasa drogowego oraz wszelkie koszty z tym związane, 2) rozbiórka ww. obiektów zgodnie z posiadaną przez Inwestora dokumentacją – projektem rozbiórki oraz aktualnym pozwoleniem na rozbiórkę, przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, 3) prowadzenie prac rozbiórkowych z zachowaniem szczególnej ostrożności m.in. poprzez: - opracowanie planu BIOZ, - zastosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób przebywających na terenie realizowanej rozbiórki, - zastosowanie ogrodzenia z paneli pełnych o wysokości 1,8 – 2.0 m.b., wygrodzenie stref niebezpiecznych uniemożliwiających dostęp osobom postronnym oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i tablicy informacyjnej, - wydzielenie składowiska materiałów z rozbiórki, tj. drewno, stal, gruz, - zastosowanie specjalistycznych urządzeń przy ręcznym usuwaniu materiałów z rozbieranego budynku, np. zsuwnice pochyłe, rynny spustowe i inne, - w celu zmniejszenia zapylenia – ewentualne zainstalowanie zraszaczy na wszystkich stanowiskach kruszenia muru i zaprawy, - zabezpieczenie sąsiedniej zabudowy (w tym powiadomienie właścicieli sąsiednich nieruchomości o zamiarze przystąpienia do rozbiórki) oraz drzewostanu przed ewentualnym uszkodzeniem, 4) wywóz i przekazanie wyselekcjonowanych odpadów budowlanych powstałych w trakcie realizacji umowy do odzysku lub unieszkodliwienia na składowisko wskazane przez Zamawiającego, gruz przed wywozem powinien być rozdrobniony, 5) wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 6) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach