Przetargi.pl
. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 82100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen.Władysława Sikorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 473 668 , fax. 552 473 670
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
  82100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 473 668, fax. 552 473 670
  REGON: 19264480800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  . „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.„Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1, Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis nadzorowanej inwestycji 1. Termin realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 90 dni od podpisania umowy. 2. Termin gwarancji generujący przeglądy roczne i pogwarancyjny – do 5 lat od zakończenia inwestycji. 3. Wartość szacunkowa prac budowlanych brutto: 977.228,08 zł. 4. Przedmiotem nadzorowanej inwestycji jest kompleksowy wewnętrzny remont wraz z przebudową pracowni zawodowych i zapleczem sanitarno – socjalnym w Zespole szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 5. Szczegółowy rodzaj prac budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez firmę: Usługi Ogólnobudowlane, Nadzór – Kosztorysowanie –Projektowanie, mgr inż. Tomasz Woźnikowski. 6. Nadzorowane branże: ogólnobudowlana; elektryczna; sanitarna. Opis czynności nadzoru inwestorskiego 1. Zakres czynności polega na: 1) Zarządzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, w ścisłej z nim współpracy, mając na względzie prawidłową realizację i terminowe ukończenie projektu. 2) Kontroli zgodności działań wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane oraz obowiązujących przepisach prawa. 3) Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami określonymi w umowie z wykonawcą robót i postanowieniami Decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszeniu). 4) Rozliczeniu robót budowlanych dla projektu zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót. 5) Wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu. 6) Działaniu we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji projektu. 7) zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 2. Zadania i obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczęcia robót budowlanych, w tym przygotowanie i złożenie wymaganych Prawem budowlanym zgłoszeń do nadzoru budowlanego rozpoczęcia prac budowlanych i innych wniosków oraz przekazanie wykonawcy terenu budowy; 2) Opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia; 3) Zatwierdzanie i opiniowanie „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, przedstawionego przez wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót; 4) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 5) Przygotowanie wzorów druków i dokumentów jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia projektu; 6) Uzgodnienie z wykonawcą robót „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót”. 7) Wnioskowanie do wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 8) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz przekazywanie Zamawiającemu co 10 dni informacji z przebiegu realizacji projektu; 9) W uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materiałów, kruszyw, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót, receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót; 10) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 11) Przeprowadzanie zgodnie z ofertą oraz zapisami umowy inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską, sztuką budowlaną oraz stosownymi przepisami; 12) Nadzór nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnących drzew na terenie placu budowy; 13) Nadzór nad sposobem korzystania przez wykonawcę robót z dróg publicznych i wewnętrznych; 14) Nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót; 15) W uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmowanie decyzji o konieczności wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 16) Zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robót, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych; 17) Wydawanie poleceń wykonawcy robót dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które mogłyby skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 18) Decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami przepisów prawa i postanowień umowy z wykonawca robót; 19) Wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz w przypadku powstania takiej konieczności; 20) Decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności; 21) Wnioskowanie do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej. 22) Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów; 23) Stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru; 24) Weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót; 25) Występowanie do odpowiednich organów o zmianę już istniejących pozwoleń na budowę, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność; 26) Uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 27) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy obejmujące w szczególności: a) dokonywanie obmiaru robót podlegających odbiorom w przypadku wystąpienia robót zamiennych (dodatkowych), odbiegających od założeń dokumentacji projektowej; b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; c) uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach w częściowych oraz ostatecznym (końcowym); d) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów i powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron; e) dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru ostatecznego (końcowego); f) sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiającemu; g) sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie rozliczania części, bądź całości wykonanych robót; h) poświadczanie terminu zakończenia robót, wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 28) Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania; 29) Zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w tym w szczególności przy udziale projektanta; 30) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu; 31) W uzgodnieniu z Zamawiającym, wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 32) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 33) Organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym postępu robót (Rad budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Wykonawca, Przedstawiciel Zamawiającego, Przedstawiciel Zarządcy drogi oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad ich uczestnikom w ciągu 7 dni od daty narady - salę udostępni Zamawiający w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim; 34) Organizowania narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 7 dni od dnia narady - salę udostępni Zamawiający w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim; 35) Przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia, wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym; 36) Przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych dla zamawiającego; 37) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej przekazywanie Zamawiającemu w wersji papierowej i cyfrowej; 38) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 39) Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją projektu; 40) Wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania robót oraz opiniowanie wnioskowanej przez wykonawcę robót zmiany terminu wykonania robót; 41) Przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach wszelkich rozliczeń rzeczowych i finansowych, sprawozdań, wniosków i dokumentów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego; 42) Opiniowanie wniosków wykonawcy robót dotyczących realizowanego projektu; 43) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy (dzienników budowy); 44) Opracowanie opinii technicznej zrealizowanego projektu; 45) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 46) Niezwłoczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją projektu; 47) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych; 48) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót dodatkowych lub zamiennych; 49) sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy na roboty dodatkowe lub zamienne; 50) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 51) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów; 3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać w czasie trwania umowy na realizacje niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji umowy. 4. Do obowiązków Inspektora należy realizacja czynności należących do Beneficjenta a wynikających z treści umowy nr: RPPM.04.01.00-22-0021/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim, o charakterze technicznym, tj. wyjaśnienia , interpretacje, opisy dotyczące technologii i wszelkich spraw technicznych inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach