Przetargi.pl
Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89650 Czersk, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 954 860 , fax. 523 954 811
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27
  89650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 523 954 860, fax. 523 954 811
  REGON: 9235127400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czersk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk”. Zamówienie jest realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie kompletnych lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk, w tym: 1.1. Ustawienie słupa oświetleniowego na fundamencie – 18 szt., 1.2. Montaż oprawy oświetleniowej i paneli fotowoltaicznych – 18 szt., 1.3. Montaż akumulatorów – 18 szt., 1.4. Zaprogramowanie i ustawienie godzin świecenia lampy zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym – 18 kpl. 1.5. Montaż, dostarczonych przez Zamawiającego, 18 tabliczek informacyjnych na słupach oświetleniowych. 2. Lokalizacja lamp hybrydowych: 2.1. Sołectwo Będźmierowice – dz. nr 174/1 obr. Będźmierowice 2.2. Sołectwo Gotelp – dz. nr 34 obr. Gotelp 2.3. Sołectwo Gutowiec – dz. nr 246 obr. Krzyż 2.4. Sołectwo Klaskawa – dz. nr 43 obr. Klaskawa 2.5. Sołectwo Krzyż – dz. nr 495 obr. Krzyż 2.6. Sołectwo Kurcze – dz. nr 175/2 obr. Ostrowite 2.7. Sołectwo Lipki – dz. nr 135 obr. Łąg-Lipki 2.8. Sołectwo Łąg – dz. nr 4 obr. Łąg-Lipki 2.9. Sołectwo Łąg-Kolonia – dz. nr 347 obr. Łąg-Kolonia 2.10. Sołectwo Łubna – dz. nr 65/4 obr. Łubna 2.11. Sołectwo Malachin – dz. nr 842 obr. Krzyż 2.12. Sołectwo Mokre – dz. nr 252 obr. Mokre 2.13. Sołectwo Mosna – dz. nr 410/1 obr. Klaskawa 2.14. Sołectwo Odry – dz. nr 55/1 obr. Odry 2.15. Sołectwo Rytel – dz. nr 452/1 obr. Rytel 2.16. Sołectwo Wieck – dz. nr 147 obr. Wieck 2.17. Sołectwo Zapędowo – dz. nr 78/3 obr. Lutom 2.18. Sołectwo Złotowo – dz. nr 204/2 obr. Złotowo 3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg. 4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 5. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 5.1. wykonanie robót ziemnych, 5.2. wykonywanie czynności związanych z obsługą koparek oraz innych maszyn i pojazdów, 5.3. wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych, 5.4. wykonywanie robót montażowych i ogólnobudowlanych, 5.5. ustawianie fundamentów pod słupy, 5.6. ustawianie słupów oświetleniowych, 5.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. – Dz. U. z 2018 poz. 110 ze zm.) 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 6.1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 6.2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i OWU bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 2. oświadczenia wymienione w punktach 10.1.1 i pkt 10.3.1 niniejszej SIWZ, 3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (zdolności technicznej i/lub zawodowej) na potrzeby realizacji zamówienia, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 9. 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.2., SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której ten dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której ten dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym. 7. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ przez Zamawiającego, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa takie same, jak Wykonawca, który ma siedzibę w Polsce.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach