Przetargi.pl
„Dostosowanie obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”

Powiat Limanowski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 33 37 800 , fax. 18 33 37 880
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Limanowski
  ul. Józefa Marka 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 33 37 800, fax. 18 33 37 880
  REGON: 49189332200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.limanowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostosowanie obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno - technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym m.in.: wyniesienie i utylizacja mebli, rozebranie podłóg, rozebranie obicia ścian drewnianych, rozebranie ścianek, rozebranie balustrad schodów wewnętrznych), 2) wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych (w tym m.in.: ułożenie ścianek gipsowo – kartonowych, posadzki z terakoty, licowanie ścian płytkami, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż drzwi, biały montaż), 3) demontaż luksferów wraz z uzupełnieniem ściany, 4) wymianę podłóg 5) remont ścian i sufitów, 6) wymianę parapetów, 7) wymianę balustrady schodów wewnętrznych, 8) wymianę drzwi wewnętrznych, 9) wymianę gniazd i włączników we wszystkich pomieszczeniach. 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej. 4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzorze umowy stanowiących załącznik do SIWZ. 5. Przedmiar robót jest dokumentem informacyjnym. 6. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty w wysokości 48 miesięcy, liczonego od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 18.2 lp. 2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach