Przetargi.pl
„Utworzenie pętli rowerowej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu Olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (teren Gminy Wolbrom)”

Gmina Wolbrom ogłasza przetarg

 • Adres: 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6442304, 6442320 , fax. 32 6442288
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbrom
  ul. Krakowska 1
  32-340 Wolbrom, woj. małopolskie
  tel. 32 6442304, 6442320, fax. 32 6442288
  REGON: 27625805500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utworzenie pętli rowerowej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu Olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (teren Gminy Wolbrom)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie pętli rowerowej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu Olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (teren Gminy Wolbrom). Zamówienie obejmuje dwie części: Część 1. Budowa trasy turystycznej, zagospodarowanie, mała architektura. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie otoczenia zalewu wolbromskiego z urządzeniem trasy biegowej i rolkowej z infrastrukturą przynależną w tym: remontem, umocnieniem i odtworzeniem linii brzegowej zalewu w koniecznym zakresie; instalacją oświetlenia zewnętrznego i instalacją teletechniczną oraz budową pomostów widokowych i pieszych w ciągu trasy biegowo – rekreacyjnej. W ramach zadania należy wykonać następujące uzbrojenie działek: wykonanie oświetlenia terenu z wykorzystaniem nowoczesnych opraw oświetlenia ledowego oraz solarnego, zabudowę tablic rozdzielczych i złącz kablowych dla rozdziału energii elektrycznej dla budynku i terenu zewnętrznego, sieć monitoringu CCTV, zabudowę punktów dostępowych dla bezprzewodowej sieci WiFi, instalację ochronno - uziemiającą dla całej infrastruktury elektrycznej. Część 2. Utwardzenie materiałem kamiennym gruntu w pasie przeciwpożarowym na działkach nr 182, 183, 184 w miejscowości Zabagnie. Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie materiałem kamiennym gruntu w pasie przeciwpożarowym na działkach nr 182, 183, 184 w miejscowości Zabagnie. Długość utwardzenia 1490 m na szerokość 2,0 m. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 1 i Części Nr 2 zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach