Przetargi.pl
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olchawa i Leksandrowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Wiśnicz poza granicami aglomeracji – Etap I.

Gmina Nowy Wiśnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 850 912 , fax. 146 850 911
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Wiśnicz
  ul. Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 146 850 912, fax. 146 850 911
  REGON: 54887300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowywisnicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olchawa i Leksandrowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Wiśnicz poza granicami aglomeracji – Etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olchawa i Leksandrowa. 2. Zamówienie zostało podzielone na II części / zadania: 1) Część 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w miejscowości Leksandrowa (od drogi powiatowej do cmentarza więziennego) – zakończenie. 2) Część 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olchawa „Działy” - zakończenie. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dla: 1) Część 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w miejscowości Leksandrowa (od drogi powiatowej do cmentarza więziennego) – zakończenie. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC fi 200 x 5,9 SDR 34 SN8 o długości 206,0 mb wraz z przyłączami z rur PVC fi 160 x 4,7 SDR 34 SN8 o długości 111,0 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załącznik do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie na którym prowadzone będą prace. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 2) Część 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olchawa „Działy” - zakończenie. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC fi 200 x 5,9 SDR 34 SN8 o długości 460,5 mb wraz z przyłączami z rur PVC fi 160 x 4,7 SDR 34 SN8 o długości 152,00 mb. Uwaga! Odcinkowe pogłębienie kanału w celu zagłębienia studzienki przyłączeniowej na działce nr 478/2 do rzędnej 306,35 m np.m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załącznik do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie na którym prowadzone będą prace. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach