Przetargi.pl
Dostawa zestawu nagłośnienia estradowego oraz gablot ekspozycyjnych

Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu ogłasza przetarg

 • Adres: 16-503 Krasnopol, 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5164033 , fax. 87 5164033
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu
  1 Maja 1
  16-503 Krasnopol, woj. podlaskie
  tel. 87 5164033, fax. 87 5164033
  REGON: 36613604900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.kulturakrasnopol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu nagłośnienia estradowego oraz gablot ekspozycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nagłośnienia estradowego oraz gablot ekspozycyjnych: nagłośnienie estradowe, mikrofony, projektor, ekran, gabloty szklane. 2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. 3. Wszystkie wskazania należy rozumieć, jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie a art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych zobowiązany jest wykazać wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie równoważności od zamawiającego. 5. Szczegółowy opis wyposażenia świetlicy zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach