Przetargi.pl
Druk kalendarzy na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk kalendarzy na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Druk kalendarzy na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 1) Druk kalendarzy I; 2) Druk kalendarzy II; 3) Druk kalendarzy III; 4) Druk kalendarzy IV. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1.1 - 1.4 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach