Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła” dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia pracowni

Powiat Lęborski ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Czołgistów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 632 810 , fax. 598 632 850
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lęborski
  ul. Czołgistów 5
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598 632 810, fax. 598 632 850
  REGON: 77097964800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatleborski.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła” dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia pracowni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła” dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia pracowni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego RPO WP 2014-2020). Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła” dla uczniów do realizacji zajęć i programów nauczania w ramach zajęć zdalnych w roku szkolnym 2019-2020 Część 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych celu wyposażenia pracowni dla uczniów do realizacji zajęć w roku szkolnym 2019-2020 Część 3 - Dostawa pomocy dydaktycznych celu wyposażenia pracowni (laboratorium) dla uczniów do realizacji zajęć w roku szkolnym 2019-2020 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć we wskazanym terminie wraz z wyładunkiem i wniesieniem na II piętro budynku na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach dla poszczególnych części i zadań, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pod adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku ul. Czołgistów 5, pok. 212
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach