Przetargi.pl
CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego - branża drogowa i sanitarna CZĘŚĆ 2 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego - branża elektryczna. ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Powiat Chojnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, 31 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3966501 , fax. 52 3966503
 • Data zamieszczenia: 2019-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chojnicki
  31 Stycznia 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 52 3966501, fax. 52 3966503
  REGON: 09235123900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego - branża drogowa i sanitarna CZĘŚĆ 2 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego - branża elektryczna. ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego - branża drogowa i sanitarna CZĘŚĆ 2 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego - branża elektryczna. ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego- branża drogowa i sanitarna 1. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - CZĘŚĆ 1 ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. Zadanie 1 – wykonanie robót budowlanych: branża drogowa, branża sanitarna (kanalizacja deszczowa z sanitarną) A. Branża drogowa: Zakres przebudowywanej drogi rozpoczyna się w km 1+000 (nr drogi 2617 G) w miejscowości Lubnia. W obszarze zabudowanym projektuje się drogę o przekroju ulicznym o szerokości jezdni 6,0 m z lewostronnym chodnikiem i prawostronnym ciągiem pieszo-rowerowym. Od skrzyżowania z ul. Szkolną droga powiatowa 2617G przechodzi w drogę powiatową 2410G. W ciągu odcinka I znajdującego się w obszarze zabudowanym miejscowości Lubnia przewiduje się wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową 2410 G. Zakłada się przebudowę lub utwardzenie zjazdów do sąsiadujących z drogą posesji oraz dróg wewnętrznych, a także budowę zatoki autobusowej zlokalizowanej w km 1+150. Projekt zakłada adaptację istniejącej wiaty przystankowej. Na wlocie do miejscowości Lubnia w km 1+540 przewidziano wyspę kanalizującą w celu uspokojenia ruchu. Zjazdy indywidualne należy dostosować do szerokości istniejących bram przy zachowaniu szerokości jezdni zjazdu od 3,0 do 6,0 m. Schemat wykonania zjazdu indywidualnego został przedstawiony na rysunku D-I-5.2 Przekroje konstrukcyjne. Szerokość przejść dla pieszych w obrębie obszaru zabudowanego wynosi 4,0 m. Od km 1+578 do 5+226 (odcinek II) założono przekrój zamiejski o szerokości jezdni 5,5 m z obustronnym poboczem gruntowym o szerokości 1,0 m. Przewiduje się dowiązanie istniejących dróg gruntowych do przebudowywanej drogi. W 4+409 - 5+575 i 4+673 – 4+778 przewidziano umieszczenie na poboczu barier drogowych ochronnych N1W4. Początek planowanego szlaku rowerowego, w ramach przedmiotowej inwestycji, pokrywa się z początkiem projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2617G. Przewiduje się wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni (kierunek Wiele) do końca miejscowości Lubnia, gdzie jego charakter ulegnie zmianie na wydzieloną ścieżkę rowerową wyznaczoną w pasie przeciwpożarowym (strona prawa) terenu leśnego (od km 1+560 - 5+226). Usytuowanie ścieżki rowerowej na terenie powiatu chojnickiego, gmina Brusy pozostaje bez zmian tj. po prawej stronie (zgodnie z projektowanym kilometrażem). Konstrukcja nawierzchni Dla odcinka I – droga powiatowa nr 2617G i 2410G – projektuje się nową konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR3:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC gr. 4 cm,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC gr. 5 cm,  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubość AC 7 cm,  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,  podłoże gruntowe G1 doprowadzone do wymaganej nośności*. Dla odcinka II – droga powiatowa nr 2410G – projektuje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni dla kategorii ruchu KR3:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC gr. 4 cm,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC gr. 5 cm,  geokompozyt przeciwspękaniowy,  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC gr. min. 3 cm. Ze względu na konieczność dostosowania istniejącej niwelety drogi do wymaganych parametrów technicznych przewiduje się profilowanie niwelety drogi poprzez:  zastosowanie warstwy wyrównawczej o odpowiedniej grubości (min. 3 cm), po uszorstnieniu istniejących warstw asfaltowych poprzez frezowanie na średnią grubość 1 cm,  wykorzystanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości min. 10 cm wraz z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego o grubości wynoszącej 6 cm,  poprzez rozebranie istniejącej konstrukcji i wykonanie nowej konstrukcji. W wyniku zastosowania normatywnych parametrów geometrycznych jezdni oraz zwiększenia szerokości projektowanej jezdni z około 5 do 5,5-6 m projektuje się następującą konstrukcję na poszerzeniu:  warstwa z chudego betonu grubości 20 cm dla przypadku profilowania warstwą bitumiczną,  warstwa z chudego betonu grubości 10 cm dla przypadku profilowania warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  podłoże gruntowe G1 doprowadzone do wymaganej nośności*. Dla dróg podrzędnych w miejscowości Lubnia projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR1:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC gr. 4 cm,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC gr. 5 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,  podłoże gruntowe G1. Dla chodników i ciągów pieszo-rowerowych (krawężnik wyniesiony na 12 cm) projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni:  kostka betonowa wibroprasowana  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,  podłoże gruntowe G1. Dla zjazdów bramowych w obrębie obszaru zabudowanego (krawężnik wyniesiony na 2 cm) projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni:  kostka betonowa wibroprasowana niefazowana koloru grafitowego gr. 6 cm,  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,  grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm,  podłoże gruntowe G1. Dla zjazdów o istniejącej nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka (krawężnik wtopiony) projektu się następującą konstrukcję:  płyty betonowe typu trylinka gr. 12 cm,  podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,  podłoże gruntowe G1. Dla wyspy kanalizującej ruch (krawężnik wyniesiony 6 cm) projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni:  kostka betonowa wibroprasowana fazowana koloru grafitowego gr. 6 cm,  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,  grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm,  podłoże gruntowe G1. Dla opaski przykrawężnikowej (krawężnik wyniesiony na 6 cm) projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni:  kostka betonowa wibroprasowana fazowana koloru grafitowego gr. 6 cm,  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,  podłoże gruntowe G1. Dla zatok autobusowych (opornik kamienny wyniesiony na 1 cm) projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni:  kostka kamienna rzędowa gr. ~14 cm,  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,  podbudowa z betonu cementowego B-20 gr. 26 cm,  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm=5 MPa gr. 24 cm,  podłoże gruntowe G1. Dla drogi rowerowej w ciągu pasa przeciw-pożarowego projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni:  mieszanka optymalna z KLSM gr. 10 cm,  podbudowa z piasku gr. 20 cm Is, Is ≥ 0,98  podłoże gruntowe G1. Dla zjazdów w obszarze leśnym projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni:  warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 9,  grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 14 cm  podłoże gruntowe G1. * - w przypadku braku możliwości uzyskania wtórnego modułu odkształcenia gruntu 100 MPa należy wykonać stabilizację gruntu spoiwem gr. 15 cm Rm=2,5 MPa UWAGA: Materiały z rozbiórki tj. krawężniki, kostkę betonową oraz materiał z rozbiórki warstw drogowych na odcinku przebudowy do złożenia w miejscu pobliskim wskazanym przez Zamawiającego. B. Branża sanitarna – (kanalizacja deszczowa z sanitarną): Kanalizacja Deszczowa Odcinek km 1+000 do km 1+580 Na danym odcinku projektuje się zebranie wód opadowych z projektowanego terenu do szczelnego układu kanalizacji deszczowej, której odbiornikiem będzie wykonany zbiornik retencyjny, umiejscowiony w km 0+965 drogi. Przed odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego, wody opadowe zostaną podczyszczone w projektowanym separatorze lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem. Odcinek km 1+580 do km 5+226 Poza terenem zabudowanym na odcinku od km 1+580 do km 5+226 odwodnienie przebudowywanej drogi polegać będzie na odprowadzeniu wód opadowych do rowów, usytuowanych przeważnie po obu stronach jezdni. Zostanie więc zachowana istniejąca forma odwodnienia drogi. Za zrzutem wody w km 0+950 planuje się renowację rowów melioracyjnych dł. ok. 300 m w celu poprawy zdolności hydraulicznych oraz nadania odpowiedniego kierunku spływu wody. Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych: branża sanitarna – budowa sieci wodociągowej w km 1+000 do 1+578 C. Branża sanitarna - budowa sieci wodociągowej Zakres zadania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż przebudowywanej ulicy Dworcowej w Lubni stanowiącej drogę powiatową nr 2617G na odcinku w km 1+000 do 1+578 Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy polegająca na: -budowie sieci wodociągowej z rur PE fi 160 SDR 17 o długości około 99 m - budowie sieci wodociągowej z rur PE fi 110 SDR 17 o długości około 480 m - budowie sieci wodociągowej z rur PE fi 90 SDR 17 o długości około 12 m -budowie przyłączy wodociągowej z rur PE fi 40 SDR 17 o długości około 112 m - budowie hydrantów pożarowych w ilości 5 szt. -budowie rur osłonowych fi 110 PE, fi 225 PE, fi 280 PE o łącznej długości około 86 mb - budowie studni wodomierzowej wraz z zestawem wodomierzowym Wraz z armaturą towarzyszącą, oprzyrządowaniem oraz oznakowaniem. UWAGI KOŃCOWE:  budowę sieci wodociągowej wykonać zgodnie z projektem, normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej,  przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.),  ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy firm, są przykładowe i użycie innych elementów składowych tego projektu jest możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości na podstawie, których został opracowany projekt,  koniec nowego wodociągu połączyć z istniejącym wodociągiem po drugiej stronie drogi rurociągiem o średnicy budowanego wodociągu,  budowę nowego wodociągu należy zakończyć poza zakresem przebudowywanego odcinka drogi. 2. DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, na czas prowadzenia robót budowlanych: 1) Dokumentację Projektową dla zadania pn.: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G: Skoszewo – Pelplin – Przymuszewo – Leśno – DW 235- Lubnia na odcinku DW 235 – Lubnia dł. ok. 0,120 km oraz nr 2410G: DW 235 – Brusy – Małe Gliśno – Lubnia – Wiele – Karsin – Czersk – DK 22 na odcinku Lubnia – granica Powiatu Chojnickiego dł. Ok. 5,280 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Lubnia • Projekty budowlane: Branża drogowa - obiekt drogowy. Branża Sanitarna - kanalizacja deszczowa i sanitarna. • Projekty architektoniczno-budowlane: Branża drogowa - obiekt drogowy. Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa i sanitarna 2) Decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania, 3. WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH 1) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. 2) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 3) Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4) Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji. 5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie dróg objazdowych jeżeli zostanie wyznaczony taki objazd oraz oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robót. 6) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. 7) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji zadania Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. 8) Wykonawca poniesie koszty związane ze zużyciem mediów (woda, energia elektryczna) w związku z wykonywanymi robotami . 9) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 10) Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. 11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 12) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. 13) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót i uzyskania potwierdzenia przelewu dla Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich należności za okres, którego dotyczy faktura. 14) Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. 15) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: • Dziennik budowy, • Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, • Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami. • Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, • Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót) ). • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z danymi technicznymi wraz z potwierdzonym wnioskiem o przyjęcie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD). (Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te które zostały określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem). Dla Części 1 : Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. - Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.). 1) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zadanie 1: roboty budowlane drogowe w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych – operator rozściełacza. Zadanie 2: roboty związane z budową wodociągu, w tym roboty ziemne i instalacyjne – instalator sieci wod-kan. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. CZĘŚĆ 2 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego - branża elektryczna. ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH 1. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - CZĘŚĆ 2 Cel i zakres zadania dla CZĘŚĆ 2: A. Przebudowa linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV Zakres prac energetycznych polegać będzie na usunięciu kolizji nr 11 do kolizji nr 12 kończąc na złączu ZK 701 stacji transformatorowej 33298. Roboty polegać będą na demontażu linii napowietrznych i kablowych nn i oświetlenia drogowego. Przy przebudowie urządzeń energetycznych w eksploatacji ENEA Rejon Dystrybucji Chojnice wykonawca powinien stosować materiały ujęte w aktualnych standardach w sieciach dystrybucyjnych ENEA Operator Sp. z o.o. B. Teletechnika Odcinki sieci do zabezpieczenia w miejscu wjazdów. C. Oświetlenie drogowe Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia drogowego wzdłuż przebudowywanej ulicy Dworcowej w Lubni stanowiącej drogę powiatową nr 2617G na odcinku ca 0,5km.  montaż szafki oświetlenia zewnętrznego SO na gotowym fundamencie  ułożenie linii kablowych oświetleniowych, wyprowadzenie obwodów oświetleniowych z projektowanej szafki oświetleniowej w rurach osłonowych DVR 75,  montaż słupów 8m (21 szt.) wraz z wysięgnikami i fundamentami,  montaż opraw oświetleniowych wraz z lampami LED 78W (18 szt.) i 125W (3 szt.),  pozostałe elementy wymienione w dokumentacji projektowej,  Demontaż systemu oświetlenia w technologii prac pod napięciem. Należy zastosować słupy 8m z wysięgnikiem, oprawy LED-owe oraz kable oświetleniowe typu YAKY 4x25mm2 i YKYżo 3x2,5mm2. Oprawa drogowa LED musi posiadać następujące minimalne parametry: Klosz wykonany ze szkła bezpiecznego o IK min 08, oprawa dwukomorowa, możliwość montażu bezpośrednio na słupie i na wysięgniku, średnica montażu 60mm, regulacja kąta nachylenia oprawy 5,10,15st, uchwyt w kolorze oprawy lakierowany, temperatura barwowa światła białego 4400K- 4600K, obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez dodatkowych radiatorów, żeber, wnęk, całkowicie gładka lakierowana górna pokrywa- tak aby minimalizowała możliwość przywierania i gromadzenia się brudu, klapa osprzętu elektrycznego otwierana w dół, zabezpieczona- elektryka zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, statecznik dali z autonomiczną redukcja mocy 3poziomy , z podtrzymaniem strumienia na stałym poziomie, IP66 dla całej oprawy, II klasa ochronności elektrycznej, oprawa posiada filtr oddychający, oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, spadek strumienia świetlnego oprawy co najwyżej 0.8 po 100 000h świecenia przy wyłączonej stabilizacji strumienia, oprawa pod względem fotometrycznym osiąga parametry minimum równe oprawie projektowej we wszystkich punktach czyli: luminancja, równomierność, olśnienie, posiada certyfikat CE i ENEC, moc oprawy nie większa niż w projekcie. Wyprowadzić obwody oświetleniowe z projektowanej szafki oświetleniowej. Kable przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem zabezpieczyć rurami DVR 75 (kable zasilające słupy w całości prowadzić w rurach osłonowych), pod drogą kable układać w rurach RHDPEp 110/6,3 (SRS 110). Czujkę przekaźnika zmierzchowego zaprojektowano na najbliższym słupie i połączono je z szafką oświetleniowymi kablem typu YKY 2x2,5mm2 w rurze DVR 50. Należy uziemić szafki oświetleniowe, złącza pomiarowe, ostatnie oraz rozgałęźne słupy w obwodach oświetleniowych. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω. Uziomy z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4mm na całej długości, układne wzdłuż projektowanych kabli oświetleniowych. Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie”, „Właściciel”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”. UWAGI KOŃCOWE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:  budowę oświetlenia wykonać zgodnie z projektem, normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej,  do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji kabli i uziemienia,  należy powiadomić ENEA – OPERATOR S. A. w celu przygotowania wyłączeń linii i powiadomienia odbiorców,  przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.), ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy firm, są przykładowe i użycie innych elementów składowych tego projektu jest możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości na podstawie, których został opracowany projekt. 2. DOKUMENTACJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, na czas prowadzenia robót budowlanych: 1) Dokumentację Projektową dla zadania pn.: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G: Skoszewo – Pelplin – Przymuszewo – Leśno – DW 235- Lubnia na odcinku DW 235 – Lubnia dł. ok. 0,120 km oraz nr 2410G: DW 235 – Brusy – Małe Gliśno – Lubnia – Wiele – Karsin – Czersk – DK 22 na odcinku Lubnia – granica Powiatu Chojnickiego dł. Ok. 5,280 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Lubnia • Projekty budowlane: Branża Teletechniczna – przebudowa sieci teletechnicznych. Branża energetyczna – przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nN; demontaż oświetlenia drogowego. • Projekty architektoniczno-budowlane: Branża teletechniczna – przebudowa sieci teletechnicznych. Branża energetyczna – przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nN; Demontaż oświetlenia drogowego. Branża energetyczna – oświetlenie drogowe. 3. WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH 1) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. 2) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 3) Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4) Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji. 5) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. 6) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji zadania Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. 7) Wykonawca poniesie koszty związane ze zużyciem mediów (woda, energia elektryczna) w związku z wykonywanymi robotami. 8) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 9) Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. 10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 11) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. 12) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót i uzyskania potwierdzenia przelewu dla Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich należności za okres, którego dotyczy faktura. 13) Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. 14) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: • Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, • Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami. • Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, • Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót) ). • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z danymi technicznymi wraz z potwierdzonym wnioskiem o przyjęcie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD). (Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te które zostały określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem). Dla części 2 : Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. - Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.). 1) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty budowlane - energetyczne w zakresie przebudowy linii napowietrznych i kablowych nN – elektryk 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostaną: CZĘŚĆ 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego dwie umowy pomiędzy wykonawcą a: Zadanie 1 – wykonanie robót budowlanych: branża drogowa, branża sanitarna (kanalizacja deszczowa z sanitarną) Powiatem Chojnickim, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, NIP: 555-19-17-808. Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych: branża sanitarna – budowa sieci wodociągowej w km 1+000 do 1+578 Gminą Brusy, Zakładem Gospodarki Komunalnej, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy, NIP: 555-19-21-230. CZĘŚĆ 2 : Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego - branża elektryczna. Powiatem Chojnickim, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, NIP: 555-19-17-808.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: DOTYCZY TYLKO CZI: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP ( t. j. Dz.U 2016 r., poz. 359 ze zm.) 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Więcbork nr 45 8162 0003 0019 0004 2000 0120 (DECYDUJE DATA I GODZINA UZNANIA WPŁATY NA KONCIE ZAMAWIAJĄCEGO). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy wpisać: ID.272.10.2019 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2 dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6. Oferta, do której nie będzie dołączone wadium, spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego. Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawców. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a, art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy / jeżeli dotyczy/ 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a w/w ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 w/w ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 w/w ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 w/w ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 5) dokładne określenie przedmiotu postępowania, 6) kwotę zobowiązania, 7) termin ważności, 8) klauzule dodatkowe np. nakazujące zwrot dokumentu po jego „wygaśnięciu.” 14. Pozostałe formy wniesienia wadium winny zawierać wszystkie elementy wynikające z odnośnych i obowiązujących przepisów. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1) Wypełniony formularz druk „OFERTA” wg załącznika Dział. B do Siwz. 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust.1 Siwz - propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale C Siwz - Załączniki: załącznik nr 1. 3) INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: a) dowód wniesienia wadium; w przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału dokumentu, b) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 3 w Dziale C Siwz - jeżeli dotyczy. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale C Siwz –załączniki, załącznik nr 2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach