Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania "Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1".

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gdynia.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania "Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Świętojańskiej 1 w Gdyni na potrzeby Wydziału Urzędu Miasta Gdyni dedykowanego rodzinom. Zakres prac, jaki obejmuje przedmiot zamówienia to między innymi: rozbiórka wskazanych w projekcie ścian działowych oraz wykonanie nowych ścian z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem płytami gipsowo – kartonowymi, gr. 12,5 cm, skucie warstw istniejących posadzek do lica konstrukcji stropu i wykonanie nowej posadzki betonowej, dekoracyjnej cienkowarstwowej / z wykładziny / z płyt gresowych antypoślizgowych (w zależności od pomieszczenia), w pomieszczeniach sanitarnych/kuchennych wykonanie izolację przeciwwilgociową posadzki, wykonanie nowych sufitów podwieszanych pełnych, modułowych lub ażurowych w wyszczególnionych w dokumentacji pomieszczeniach, wykończenie ścian w pomieszczeniach sanitarnych płytkami gresowymi, w strefie kuchennej płytki ścienne w strefie ochronnej, malowanie wskazanych w dokumentacji powierzchni ścian i sufitów farbą akrylową, usunięcie wrzutni i czerpni z elewacji frontowej oraz demontaż kraty okiennej i drzwiowej z elewacji tylnej, wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych (pełne drewniane, szklane lub drewniane przesuwne), wymiana części witryny frontowej obejmującej drzwi istniejące z naświetlem do wymiany na nowe drzwi szklane z panelem pełnym pod tablicę urzędową oraz żaluzje z kratą wentylacyjną, wymiana okien w pomieszczeniu biurowym i strefie dla dzieci na nowe drewniane z nawietrzakami higrosterowanymi na elewacji tylnej, wykonanie otworów nawiewnych w witrynie od ul. Świętojańskiej, usunięcie w części istniejących parapetów w sali obsługi, oczyszczenie i renowacja istniejącej witryny, utworzenie nowych pomieszczeń zgodnie z aranżacja wnętrz, dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w umywalki, lustra, uchwyty dla niepełnosprawnych, miski ustępowe, przewijak, itp., instalacja elektryczna do wymiany zgodnie z projektem, istniejąca rozdzielnia elektryczna do przeniesienia, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej zgodnie z projektem, remont wentylacji zgodnie z projektem. 2. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m. in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewnienia utrzymania warunków gwarancji. 4. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 7 000 PLN. 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego 39 1140 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem Wadium w postępowaniu MBI.271.21.2019 - dla zadania „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1 w Gdyni “, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.) 3. Za wniesione w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt IV 1.2) ppkt od 2) lit. b) do lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert. 8.Wadium musi obejmować okres związany ofertą. 9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta składa się z: 1.1. formularza ofertowego (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ); 1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ); 1.3. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ); 1.4. zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów; 1.5. dowodów, o których mowa w art. 24 ust.8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy. 1.6. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w języku innym niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 1.7. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 1.8. dowodu wniesienia wadium. 2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III 1.2) oraz pkt III 1.3), w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 4 do SIWZ). 4. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie od otrzymania wezwania: -zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub -zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach