Przetargi.pl
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Iława w roku 2021”

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 492 418 , fax. 896 494 882
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  ul. Gen. Władysława Andersa -
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 492 418, fax. 896 494 882
  REGON: 53276000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Iława w roku 2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Część I: Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych, tłuczniowych i utwardzonych oraz chodników na terenie Gminy Iława w roku 2021. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: - remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem (pospółka), z ubytkami o głębokości średnio 10 cm za pomocą koparko-ładowarki (zadanie dotyczyć będzie dostarczenia i zakupu kruszywa samochodem ciężarowym, przewiezienia na remontowaną drogę oraz maszynowego równania dostarczonego kruszywa na drodze gruntowej), - remont nawierzchni dróg gruntowych z tłucznia (lub mielonego gruzu), z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą koparko-ładowarki (zadanie będzie dotyczyło załadunku posiadanego przez Zamawiającego kruszywa na samochody ciężarowe, dostawę załadowanego towaru na wskazane drogi gruntowe na terenie Gminy Iława, rozścielenia i równania dróg gminnych w miejscu dostarczenia tego kruszywa), - zbieranie poboczy do szerokości 1 metra (zadanie dotyczy dostarczenia zarówno koparki jak i samochodu do wywożenia urobku ziemi z pobocza – do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni, w określonych lokalizacjach ustalonych w ciągu trwania umowy), - naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm (z kostką), - naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm (bez kostki), - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową, z ubytkami o głębokości średnio 6 cm – na zimno (zadanie będzie dotyczyło zakupu masy asfaltowej na zimno, dostawy jej do uszkodzonych odcinków jezdni i wykonania wypełnienia powstałej wyrwy – oczyszczenie, wykucie i zaklejenie), - regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem, - montaż znaków drogowych (zadanie będzie dotyczyła montażu dostarczonych znaków drogowych, dostarczenia ich w miejsce montażu na terenie Gminy Iława i zamontowania poszczególnych znaków w pasie drogi gminnej), - konserwacja i udrożnienie rowów przydrożnych (zadanie będzie dotyczyło oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z nadmiaru ziemi, ewentualnego wykarczowania i usunięcia krzewów, przy użyciu maszyn i pojazdów), - kopanie rowów odwadniających z profilowaniem skarp, - czyszczenie i udrażnianie wpustu ulicznego, - naprawa przepustu drogowego, - budowa przepustu drogowego, - remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywem 0–16 z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą koparko-ładowarki (zadanie dotyczy dostarczenia (zakupu) kruszywa o określonej grubości, dostarczenia go na remontowaną drogę, wypełnienia poszczególnych ubytków w drodze i ewentualne równanie drogi maszynowo (dopuszczalne na niektórych drogach – pozostałe wypełniane ręczne lub uzupełnianie koparko – spycharką) maksymalnie do 10 cm grubości), - praca koparko-ładowarki – przy pracach nieokreślonych powyżej - usługi transportowe samochodami ciężarowymi – przy pracach nieokreślonych powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ – cześć I. Część II: Profilowanie dróg gminnych nie utwardzonych oraz zagęszczanie dróg gminnych nie utwardzonych po profilowaniu na terenie Gminy Iława w roku 2021. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: - profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, szerokość profilowania średnio do 4,5 m (zadanie dotyczy profilowania drogi gruntowej po obu stronach jezdni wraz z możliwym zacięciem na poboczu rowka odwadniającego i wcinek w celu uregulowania gospodarki wodnej – możliwe różne głębokości niwelowania) - zagęszczanie dróg gminnych walcem drogowym po profilowaniu dróg równiarką (zadanie dotyczyć będzie uwałowania jezdni drogi gruntowej przeprofilowanej równiarką) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ – cześć II 2.Kod CPV – 45233140-2 Roboty drogowe, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Kod CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach