Przetargi.pl
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 752 05 20 , fax. 89 752 05 31
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 752 05 20, fax. 89 752 05 31
  REGON: 51074344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II”. 2. Przedmiotem zamówienia „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II” są: 1) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Bydgoska 5 w Kętrzynie; 2) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu nr 2 przy ul. Powstańców Warszawy 12 w Kętrzynie wraz z pracami towarzyszącymi. 3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa wraz szacunkowym obmiarem robót - zał. nr 6 do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik 5 do SIWZ. 5. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. Załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania oferty i mogą nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe. 6. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi odpadami, (utylizacja papy, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z koncepcją, STWiORB, warunkami technicznymi, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i przepisami p. poż. 8. Nazwy własne zawarte w materiałach przetargowych są przykładowe. W przypadku wystąpienia w nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z siwz. 9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, którymi charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 10. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. 11. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. 12. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: a) roboty ogólnobudowlane, b) roboty instalacyjne (gazowe/co., elektryczne) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020, poz. 1320 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2) Osoby wskazane w ppkt. 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. 3) Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach