Przetargi.pl
„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022 (2)

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Wojska Polskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  Wojska Polskiego 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510743440
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022 (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zmianie systemu ogrzewania w 5 lokalach mieszkalnych zasiedlonych w Kętrzynie (lokale komunalne Gminy Miejskiej Kętrzyn). Zamówienie publiczne realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) zmianę systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 5A przy ul. Romualda Mielczarskiego 9 w Kętrzynie;b) zmiana systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w Kętrzynie;c) zmianę systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 21 przy ul. Michała Kajki 19 w Kętrzynie;d) zmianę systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 10 w Kętrzynie;e) zmianę systemu ogrzewania w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Wileńskiej 10 w Kętrzynie.W szczególności wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, c.o, podłączenie kotła do istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 – Dokumentacja techniczna. 3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, każda z nich stanowi odrębne postępowanie przetargowe.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach