Przetargi.pl
99/P/2012

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3481600 , fax. 052 3481607
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3481600, fax. 052 3481607
  REGON: 09045850700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spólka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  99/P/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz elektronicznej nieruchomości stanowiących własność lub będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania 2 - w kwocie 10.000 zł 2. Wykonawca wnosi się w terminie nieprzekraczalnym do dnia 03.12.2012r. do godziny 11:00 na konto zamawiającego: Konto bankowe: Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz nr 29 1320 1117 2032 8498 2000 0169 z dopiskiem: Wadium - przetarg nieograniczony - Ochrona fizyczna budynków - sprawa nr 99/P/2012 - zadanie 2 3. Wadium wpłacone w pieniądzu winno znaleźć się na koncie zamawiającego przed upływem godz. 11:00 w dniu 03.12.2012r. (termin upływu składania ofert). Zamawiający po upływie godz. 11:00 dokona weryfikacji wpłaconych i zaksięgowanych na koncie wadiów. Brak środków finansowych na koncie Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 2) 4. Wykonawca winien podać na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium konto zwrotne na które Zamawiający zwróci wadium. 5. Wadium, oprócz formy pieniężnej może być wniesione również w postaci: a) poręczeń bankowych; b) gwarancji bankowych; c) gwarancji ubezpieczeniowych d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o której mowa w art. 6 ust. 3 pkt.4 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form określonych w pkt. 9.5. oryginały tych dokumentów należy dostarczyć do Działu Zamówień Publicznych przed upływem terminu składania ofert lub załączyć do oferty. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 9.9. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) w odpowiedzi na wezwanie uzupełnienia w określonym terminie oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożył ich, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ponownie wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 13. Jeżeli wykonawca wybierze inną formę zabezpieczenia wadium niż przelew, musi dostarczyć Zamawiającemu dokument wystawiony przez odpowiednia wybraną instytucję (zgodnie z pkt.9.7.), w którym to dokumencie musi być zawarta treść całego punktu 9.10, lub inne sformułowanie, z którego wynikać będzie zabezpieczenie dla zamawiającego bezwzględnego zatrzymania wadium w przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych 14. Wykonawca, który złoży ofertę z dokumentem wadium wystawionym przez upoważnione instytucje, ale dokument ten nie będzie zawierał wszystkich wymogów określonych w art. 46 Prawa zamówień publicznych Wykonawca będzie wykluczony z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.adm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach