Przetargi.pl
Dostawa brykietu opałowego z trocin tartacznych do spalania w miejscowych kotłowniach.

Gmina Pruszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-120 Pruszcz, ul. Główna 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5628655 , fax. 052 5628662
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz
  ul. Główna 33 33
  86-120 Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5628655, fax. 052 5628662
  REGON: 09235105000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa brykietu opałowego z trocin tartacznych do spalania w miejscowych kotłowniach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa brykietu opałowego z trocin tartacznych - około 446 ton. Kształt walca Średnica 50-70 mm Długość od 30 mm - 200 mm Wartości umowne graniczne stanu roboczego biomasy : - wilgotność do 11% - zawartość popiołu do 2 % - wartość opałowa od 16,5 MJ/kg - zawartość siarki do 0,1 % Opakowanie - worki od 25 - 35 kg Dostawa brykietu na koszt Oferenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pruszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach