Przetargi.pl
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Cmolasie.

Zespół Szkół w Cmolasie ogłasza przetarg

 • Adres: 36-105 Cmolas, Cmolas 269
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 283 77 08 , fax. 17 283 77 08
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Cmolasie
  Cmolas 269 269
  36-105 Cmolas, woj. podkarpackie
  tel. 17 283 77 08, fax. 17 283 77 08
  REGON: 18086679000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zscmolas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka oświatowa - Zespół Szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Cmolasie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie jest podzielone na następujące działy: A. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9 B. Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0 C. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000 - 1 D. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2 E. Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3 F. Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4 G. Różne produkty spożywcze CPV 15800000 - 6 H. Jaja CPV 03142500 - 3 I. Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy CPV 03200000 - 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zscmolas.pl lub www.cmolas.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach