Przetargi.pl
rozbudowa sieci informatycznej Szpitala Powiatowego w Mielcu

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7800146 , fax. 017 7800146
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
  ul. Żeromskiego 22 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 7800146, fax. 017 7800146
  REGON: 00030863700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rozbudowa sieci informatycznej Szpitala Powiatowego w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci informatycznej w pomieszczeniach Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, poprzez wykonanie sieci okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi - zgodnie z projektem wykonawczym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości: 7.700,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach