Przetargi.pl
1. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej n/c i przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 73/4 w Koszalinie; 2. Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGM 1 i ZGM 4; 3. Przebudowa części pomieszczeń budynku Przychodni Lekarskiej - pomieszczenia Przychodni Rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy Al. Monte Cassino 13 w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3409106, 3409107 , fax. 094 3409196
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Połczyńska 24 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3409106, 3409107, fax. 094 3409196
  REGON: 00015394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbm.koszalin.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej n/c i przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 73/4 w Koszalinie; 2. Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGM 1 i ZGM 4; 3. Przebudowa części pomieszczeń budynku Przychodni Lekarskiej - pomieszczenia Przychodni Rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy Al. Monte Cassino 13 w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 obejmuje: Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej n/c i przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 73/4 w Koszalinie. Część nr 2 obejmuje: Wymianę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGM 1 i ZGM 4: 1) ZGM 1 - w lokalach mieszkalnych przy ul. Morskiej 84/4, Hanki Sawickiej 10a/9 w Koszalinie 2) ZGM 4 - w lokalach mieszkalnych przy ul. Radogoszczańskiej 5/2, 5/3, Poprzecznej 6B/10, Połczyńskiej 71/45, 71/14, Krakusa i Wandy 28/3, 28/2, 18/6, Walerego Wróblewskiego 10/4, Kolejowej 49/5, Bolesława Chrobrego 14/1, Powstańców Wielkopolskich 16/39, 22/8, Heleny Modrzejewskiej 41/2, Lutyków 27/2, Lechickiej 3/6 w Koszalinie. Część nr 3 obejmuje: Przebudowę części pomieszczeń budynku Przychodni Lekarskiej - pomieszczenia Przychodni Rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy Al. Monte Cassino 13 w Koszalinie. Zakres robót: wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa pomieszczeń zgodnie z PB, roboty sanitarne, remont holu wejściowego i klatki schodowej bocznej, remont schodów wejściowych i podjazdu, montaż 3 wycieraczek w wejściu do budynku, montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach rehabilitacji. UWAGA! Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie w związku z tym wykonawca musi zachować szczególna ostrożność i dostosować się do godzin pracy przychodni. Szczegółowe zakresy robót dla części nr 1 i 3 zostały określone w P.B., kosztorysach nakładczych i STWiOR; dla części nr 2 kosztorysach nakładczych i STWiOR stanowiących załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zbm.koszalin.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach