Przetargi.pl
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla obszaru zlokalizowanego w południowej części miasta w rejonie ul. Staszica, ul. Słonecznej, rzeki Drawa oraz torów kolejowych

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41 41
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 00052384400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla obszaru zlokalizowanego w południowej części miasta w rejonie ul. Staszica, ul. Słonecznej, rzeki Drawa oraz torów kolejowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu określonego w uchwale Nr XLIV|402|2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla obszaru zlokalizowanego w południowej części miasta w rejonie ul. Staszica, ul. Słonecznej, rzeki Drawa oraz torów kolejowych, w tym: 1) pozyskanie urzędowych kopii map zasadniczych w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z przeznaczeniem do celów planistycznych - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2) przeprowadzenie procedury formalnoprawnej dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie, wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), 3) opracowanie projektu zmiany miejscowego planu w zakresie wprowadzenia funkcji usług publicznych, usług komercyjnych, usług turystyki i funkcji mieszkaniowej, a także art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu, w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), 5) opracowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne wykonanego do projektu zmiany planu, o ile zajdzie taka konieczność, 6) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany miejscowego planu 7) opracowania prognozy skutków finansowych do zmiany planu, 8) innych uzgodnień i opinii wynikających z przepisów prawa, 9) sporządzenie metadanych planu zgodnych z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (DZ.U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drawsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach