Przetargi.pl
budowa sygnalizacji świetlnych ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim

Gmina Miasto Stargard Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Stefana Czarnieckiego 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5784881 , fax. 091 5784889
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Stargard Szczeciński
  ul. Stefana Czarnieckiego 17 17
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5784881, fax. 091 5784889
  REGON: 00059191700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa sygnalizacji świetlnych ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: budowa sygnalizacji świetlnych ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową sygnalizacji świetlnych na dwóch przejściach dla pieszych: na wysokości budynków Szczecińska nr 10 a oraz na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Westerplatte - w granicach i zakresie określonym dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą m.in: a) dostawa i montaż osprzętu sygnalizacyjnego, b) ułożenie kanalizacji i kabla koordynacyjnego, c) roboty związane ze zmianą organizacji ruchu ulicy Szczecińskiej, d) inne roboty ujęte w przedmiarach robót; oraz e) wszelkie inne, nie wymienione w lit. a) - d), roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego) - dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót, 2) za roboty nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez projekty budowlane, specyfikacje techniczne (ST) oraz przedmiary robót, 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wynika ze stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia postępowania - rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego dokumentacją projektowo-kosztorysową, 3) Tom 4 projektu budowlanego - Zagospodarowanie terenu opisuje 2 etapy kabla koordynacyjnego. W zakresie zamówienia należy uwzględnić jedynie I etap okablowania na odcinku od skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul.Bema do skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul.Obrońców Westerplatte. Etap II okablowania nie wchodzi w zakres zamówienia 4) materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. 5) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu ofertowego) - załącznik nr 3 do SIWZ, 6) w opinii Zamawiającego, przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien dokonać oględzin terenu budowy, 7) jeżeli postanowienia specyfikacji technicznych w zakresie zasad rozliczania robót, jednostek obmiarowych, płatności itp. różnią się od ustaleń SIWZ i przedmiarów robót - zastosowanie mają ustalenia SIWZ i przedmiarów robót. 8) jeżeli postanowienia SIWZ stoją w sprzeczności z wymaganiami ST - zastosowanie mają ustalenia SIWZ. 4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska i bhp, b) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, c) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, d) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, e) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności, f) opracowania projektu organizacji ruchu podlegającego uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zatwierdzeniu przez Starostę Stargardzkiego, g) wykonania własnym kosztem i staraniem w ramach zamówienia wszystkich prac wynikających z projektu organizacji ruchu (Wykonawca nie ponosi opłat związanych z zajęciem pasa drogowego), h) realizacji innych obowiązków wynikających ze specyfikacji technicznych (ST), i) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności rozruchowych budowanej sygnalizacji, j) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, k) dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru kompletu wszelkich niezbędnych: atestów i certyfikatów wbudowanych materiałów, l) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek, m) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo wynikających z SIWZ, n) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 2) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełniania w okresie 12 miesięcy od daty odbioru robót przepalonych źródeł światła sygnalizatorów (w ramach zamówienia i ofertowej ceny), 3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej. Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet niezbędnych atestów, świadectw i certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji użytkowania i dokumentów gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie również dokumentację fotograficzną wykonywanych robót, w tym szczególnie z robót podlegających zakryciu (roboty zanikowe oraz zakrywane instalacyjne), 4) Inwentaryzacja geodezyjna - Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 7 dni od dnia odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie zapisu cyfrowego - plik w formacie EWMAPA lub DXF lub DWG w układzie współrzędnych 2000 oraz w układzie współrzędnych 65 oraz, b) w formie elektronicznej w formacie PDF, mapę w takiej skali, która będzie odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej jaka będzie przekazana w formie papierowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332946
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach