Przetargi.pl
Budowa wodociągu w rejonie ul. Miodowej i Perłowej w Dębnie

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7603001 do 4 , fax. 95 7602030
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7603001 do 4, fax. 95 7602030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu w rejonie ul. Miodowej i Perłowej w Dębnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę wodociągu w rejonie ulic Miodowej i Perłowej w Dębnie, z rur PE 90mm, na odcinkach: od PZ18 (KZ9 istn.) do Pwł2 (KZ12), od PZ28 (KZ11) do PZ60 i od PZ21(KZ10) do PZ58 o łącznej długości ok. 690,7 m wraz z hydrantami szt.3 (HP5, HP10 i HP11). Szczegółowy zakres robót określony jest w dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót a także w Wytycznych do wyceny wg załącznika nr 3. Wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wymagany okres gwarancji 36 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.debno.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach