Przetargi.pl
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Warsztaty Dydaktyczne Pedagogiki Specjalnej części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Wałeckiej 57 w Czaplinku

Powiat Drawski ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, Plac Elizy Orzeszkowej 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 36 334 64 , fax. 94 36 307 88
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Drawski
  Plac Elizy Orzeszkowej 3 3
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 36 334 64, fax. 94 36 307 88
  REGON: 33092076500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Warsztaty Dydaktyczne Pedagogiki Specjalnej części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Wałeckiej 57 w Czaplinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy części pomieszczeń budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57, ze zmianą sposobu użytkowania na WARSZTATY DYDAKTYCZNE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. Z pomieszczeń warsztatów - pracowni będą korzystać dzieci i młodzież z niepełną sprawnością fizyczną i intelektualną przyjęto do projektowania warunki techniczne i użytkowe jak dla przedszkola specjalnego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisami przedmiotu zamówienia, projektami budowlano - wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami. Roboty budowlane prowadzone będą w parterowym, niepodpiwniczonym budynku. Zakres robót określony został w projekcie budowlanym i dotyczy części oznaczonych w projekcie budowlanym numerami od 1 do 14, a obejmuje: a) wymianę posadzek (wg rodzajów jak w PB) we wszystkich pomieszczeniach wraz z warstwą ocieplenia, b) dostawienie nowych ścianek z betonu komórkowego wg rys. K-1 projektu budowlanego, c) wykonanie nowych przebić w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie dwóch nowych wejść zewnętrznych, co wymaga rozkucia części ścian, wstawienia drzwi balkonowych i zewnętrznych a także wymiany sąsiadujących okien nawiązujących do pozostałych - istniejących - opis na rys. K-1, d) wykonanie sufitów podwieszanych z płyty GK 2x125 mm na systemowym ruszcie metalowym z ociepleniem wełną mineralną, sztywną o grubości 20 cm i wieszakami mocowanymi do istniejących płyt korytkowych, konstrukcja stropu podwieszanego musi spełniać warunki klasy odporności ogniowej EI60, w pomieszczeniach nr 6, 9, 10, 11 i 12 istniejące sufity podwieszane pozostają bez zmian, e) wymiana stolarki drzwiowej wg projektu budowlanego, f) malowanie wszystkich ścian oraz sufitów farbami zmywalnymi po wcześniejszym wykonaniu gładzi gipsowych, g) w części przebudowywanej wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg projektu i włączenie jej do istniejącego systemu, na grzejnikach zamontowane winny być osłony, h) wymiana instalacji wod-kan w projektowanej części obiektu i połączenie z istniejącą, i) zamontowanie odrębnego opomiarowania mediów dla projektowanej funkcji w szczególności instalacji elektrycznej, wod-kan, j) zamontowanie systemów wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych jak w PB, wyprowadzenie wentylatorów ponad dach z uszczelnieniem istniejącego stropodachu, k) dokonać wszystkich niezbędnych sprawdzeń urządzeń i instalacji potwierdzając je protokolarnie. Prace budowlane muszą być prowadzone w sposób nieutrudniający normalnego funkcjonowania placówki. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy (harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego). Z uwagi na wcześniej wykonane prace budowlane, Zamawiający zaleca dokonanie wizji obiektu, którego dotyczy niniejsze postępowanie. Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres określone zostały w załączonych do SIWZ projekcie budowlanym, wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 76 1020 2847 0000 1202 0009 6859 z dopiskiem Wadium na Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Warsztaty Dydaktyczne Pedagogiki Specjalnej. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego. 2) Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatdrawski.pl w zakładce Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach